/ Baza wiedzy - Page 10

Baza wiedzy

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego
Umowy

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Obecnie coraz prężniej rozwija się sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Wielu nabywców ceni sobie możliwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu. Profesjonalna witryna internetowa z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko. Klauzule niedozwolone (abuzywne) O czym powinien pamiętać przedsiębiorca?  W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie regulaminu sklepu internetowego, regulującego prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego,…

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej
Umowy

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej

Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej) zakup mieszkania wiązał się dla nabywcy z dużo większym ryzykiem niż obecnie. Związane było to z brakiem odpowiednich przepisów regulujących procedurę zapłaty na rzecz dewelopera. Obowiązująca obecnie ustawa deweloperska przewiduje  natomiast cztery sposoby ochrony środków pieniężnych nabywcy: zamknięty…

Dane osobowe pracowników – obowiązek ich udostępnienia i możliwości przetwarzania
Prawo pracy

Dane osobowe pracowników – obowiązek ich udostępnienia i możliwości przetwarzania

Zgodnie z przepisem art. 221 §1 Kodeksu Pracy (dalej również jako: „KP”), pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na…

Zadaniowy czas pracy
Prawo pracy

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy uregulowany został w przepisie art. 140 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). System ten charakteryzuje się tym, że czas pracy pracownika określony jest wymiarem jego zadań. Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na czas określony Możliwości wprowadzenia zadaniowego czasu pracy Zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach…

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
Prawo własności intelektualnej

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Czy każde dzieło będące wytworem naszych twórczych działań możemy nazwać utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Na pewno nie każde. Często odpowiedź na pytanie czy coś jest czy nie jest utworem stanowiącym przedmiot prawa autorskiego nie jest oczywista. Czym jest utwór? Definicję „utworu” zawiera art. 1  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych….

Przedmioty wyłączone spod egzekucji komorniczej
Wierzytelności

Przedmioty wyłączone spod egzekucji komorniczej

Zadłużone osoby, w stosunku do których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, nie zdają sobie sprawy, że chroni je prawo ograniczające skierowaną do nich egzekucję. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod egzekucji. Niniejszy artykuł wskaże, szczegółowo scharakteryzuje, a także przytoczy praktyczne problemy związane z ograniczeniami przedmiotowymi,…

Europejski nakaz zapłaty
Wierzytelności

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (w dalszej części artykułu jako: „ENZ”) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach handlowych i cywilnych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Skuteczna firma…

Jak chronić swój znak towarowy?
Prawo własności intelektualnej

Jak chronić swój znak towarowy?

Dla każdego przedsiębiorcy znak towarowy ma dużą wartość rynkową,  bowiem to dzięki niemu jego towary lub usługi są identyfikowane w obrocie, co wpływa na ich rozpoznawalność, a co za tym idzie przywiązanie klientów oraz budowanie renomy. Wykorzystywanie cudzego znaku towarowego przez inny podmiot nie jest nowym zjawiskiem.  Jednakże często nie wiemy jak temu zapobiec, jak chronić…

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po umorzeniu
Wierzytelności

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po umorzeniu

Niedawno do kancelarii zwrócił się klient z prośbą o złożenie wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji w stosunku do ok. 80 dłużników. Po zweryfikowaniu otrzymanych tytułów wykonawczych i pozostałej dokumentacji, okazało się, że nasz klient nie jest pierwotnym wierzycielem, a wierzytelności nabył na podstawie umowy cesji od spółki, która zajmowała się sprzedażą i dystrybucją prasy….

Publikacja wizerunku bez zgody
Prawo własności intelektualnej

Publikacja wizerunku bez zgody

Jednym z dóbr osobistych podlegających ochronie jest wizerunek osoby fizycznej. Każdy ma prawo zdecydować czy i w jakich okolicznościach jego wizerunek może być rozpowszechniony. W myśl przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „prawo autorskie”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej….