Baza wiedzy

Skarga pauliańska

Celem ochrony wierzycieli przed nieuczciwym i nielojalnym postępowaniem dłużnika, ustawodawca przewidział instytucję określoną potocznie jako skarga pauliańska, która została uregulowana w przepisach art. 527 – 534 kodeksu cywilnego. Zgodnie  z  art. 527 § 1 kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać […]

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu nakazowym – jak zabezpieczyć 150.000,00 zł w 2 tygodnie?

2 czerwca 2017 r. zostało wysłane wezwanie do zapłaty, a już 16 czerwca – czyli równo po dwóch tygodniach – komornik zabezpieczył kwotę 150.000,00 zł. Jak zrobiła to firma INLEGIS Kancelarie Prawne i z jakich narzędzi prawnych skorzystała, żeby zadbać o interesy Klienta? Opis sytuacji Z racji tego, że nasz Klient już wcześniej próbował rozwiązać problem […]

Ruchomy czas pracy i tryb jego wprowadzenia

Ruchomy czas pracy uregulowany w art. 1411 KP  wprowadzony został przepisami ustawy z  dnia 12.7.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 896). Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. Ruchomym czasem pracy jest taki rozkład czasu pracy, w którym pracownik pozostaje […]

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 […]

Przebieg komorniczej egzekucji nieruchomości – część 3 – problemy praktyczne

W I części artykułu przybliżone zostały początkowe etapy egzekucji z nieruchomości, tj. zajęcie oraz dokonanie opisu i oszacowania. W II części wskazałam etapy, które związane są z licytacją, przybiciem, przysądzeniem prawa własności oraz podziałem sumy uzyskanej z egzekucji. Jak wcześniej wspomniałam, egzekucja z nieruchomości jest skomplikowana, nie daje stu procentowych szans do zaspokojenia wierzyciela, jest […]

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) w jednoosobową spółkę kapitałową. Wobec powyższego przedsiębiorca może przekształcić się wyłącznie w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie spółek handlowych opisane zostało w artykule znajdującym się […]

×