Baza wiedzy

Opłata za zajęcie pasa drogowego – czy można jej uniknąć?

Opłata za zajęcie pasa drogowego – czy można jej uniknąć?

Aby zająć pas drogowy, należy uzyskać zezwolenie i uiścić stosowną należność. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy istnieje opcja zwolnienia z tej opłaty oraz czy organ może odstąpić od wymierzenia kary za zajęcie pasa bez uprawnienia. Czym jest zajęcie pasa drogowego? Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o…

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

Stwierdzenie, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem ma kluczowe znaczenie m.in. w wycenie nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, podczas rozliczania kwestii podatkowych czy regulowania spraw własnościowych. Jak wyglądają przepisy odnoszące się do tego zagadnienia oraz co mówi aktualne orzecznictwo? Przeczytaj artykuł, a dowiesz się dodatkowo, czym grozi trwałe związanie Twojego obiektu budowlanego z gruntem…

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Możliwość dogodnego połączenie nieruchomości z drogą publiczną jest bardzo ważna dla każdego, kto planuje inwestycję budowlaną. Czy gmina w ramach tzw. władztwa planistycznego ma uprawnienia do zakazania budowy zjazdów z drogi? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj ustawodawstwo oraz aktualne orzecznictwo. Dostęp do drogi publicznej – dlaczego jest ważny? Należyte zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest nie…

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Wywłaszczenia pod rozbudowę lotnisk

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niejasna. Obecny rząd, nie przesądzając o zarzuceniu projektu, zapowiada rozbudowę kluczowych dla Warszawy lotnisk. Czy na potrzeby tych portów mogą być przejmowane prywatne grunty? Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka sztandarowy projekt poprzedniego rządu, czyli Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wraz z jego kluczowym elementem – megalotniskiem Port Solidarność. Obecne władze, zwracając…

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Wiele inwestycji może bardzo mocno oddziaływać na okolicę. Czy poszkodowanym w związku z budową na podstawie decyzji WZ fabryki, hali magazynowej lub wieżowca przysługują jakieś roszczenia? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj podstawy prawne i aktualne orzecznictwo. Czym jest decyzja WZ? Aktem określającym zasady użytkowania określonego obszaru w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Plan taki…

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 2): etap sądowy

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 2): etap sądowy

Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma znaczący wpływ na nieruchomości, zmieniając ich obecne czy potencjalne wykorzystanie, jak również wpływając na ich wartość. Strona w przypadku poniesienia tzw. szkody planistycznej może domagać się od gminy odszkodowania. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się co zrobić, jeśli roszczenia nie zostaną spełnione. W poprzedniej części artykułu omówiono, czym jest…

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 1): etap przedsądowy

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 1): etap przedsądowy

Jeżeli na skutek przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do zmian, które negatywnie wpływają na możliwości dotychczasowego lub potencjalnego wykorzystania nieruchomości, albo na jej wartość, strona ma prawo zażądać odszkodowania. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak skutecznie dochodzić tego typu roszczeń na tzw. etapie przedsądowym. Czym jest szkoda planistyczna? Fakt przyjęcia albo zmiany miejscowego…

Opłata adiacencka za utwardzenie drogi

Opłata adiacencka za utwardzenie drogi

Gmina, w przypadku wybudowania drogi, ma prawo do pobrania daniny nazywanej opłatą adiacencką. Czy może ona zostać nałożona, gdy prace polegają jedynie na utwardzeniu istniejącej już drogi gruntowej, np. za pomocą żwiru? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj przepisy prawa i aktualne orzecznictwo. Opłata adiacencka – co mówią przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami? Zgodnie z polskim prawem,…

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzje wydane na jego podstawie

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzje wydane na jego podstawie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem kształtującym politykę urbanistyczną. Czy stwierdzenie nieważności planu spowoduje, że wydane na jego podstawie decyzje także będą nieważne? Aspekt ten ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy uzyskali pozwolenie na budowę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest tzw. aktem prawa miejscowego, który określa zasady…

Wycena ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wycena ograniczonych praw rzeczowych obciążających wywłaszczaną nieruchomość

Wywłaszczenia wiążą się nie tylko z pozbawieniem prawa własności do nieruchomości, ale często również prawa użytkowania wieczystego oraz tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Metodologię wyceny ograniczonych praw rzeczowych zawiera niedawno ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i poznaj zasady szacowania wartości tych praw….