Baza wiedzy

Kara umowna – praktyczne aspekty jej stosowania

Kara umowna jest często spotykanym w praktyce zapisem umownym, którego celem jest zabezpieczenie terminowości oraz prawidłowości wykonania zobowiązań umownych. Kara umowna jest z pewnością rozwiązaniem wygodnym i korzystnym dla strony, na rzecz której ma nastąpić ewentualna jej zapłata, niemniej jednak należy pamiętać, że jej zastrzeżenie w umowie nie zawsze jest możliwe. Przepis art. 483 § […]

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Likwidacja masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie przysługujących […]

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Niejeden z nas otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, gdzie miał być przesłuchany w charakterze świadka. Trzeba pamiętać, że bycie świadkiem nie jest prawem lecz obowiązkiem. Nie możemy zignorować takiego wezwania, ponieważ mogą nas spotkać dolegliwe konsekwencje. Niekiedy jednak okazuje się, że nie mamy żadnej wiedzy na temat sprawy i okoliczności, których rzekomo byliśmy […]

Spółka S24

Szybko rozwijająca się sieć Internet powoduje, że coraz więcej działań jesteśmy w stanie podjąć i chcemy podejmować za jej pośrednictwem. Czy można założyć i zarejestrować  spółkę handlową za pośrednictwem sieci Internet? W celu zawiązania spółki prawa handlowego niezbędne jest zawarcie przez jej wspólników umowy spółki, bądź podpisanie przez jedynego wspólnika aktu założycielskiego lub statutu spółki […]

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników, chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed niekorzystnymi dla niego działaniami pracowników może zawrzeć z nimi umowę o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy. Instytucję tę regulują szczegółowo przepisy art. 1011 – 1014 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”). Istotą umowy o zakazie konkurencji jest obowiązek powstrzymywania się pracownika […]

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »
×