Oferta

Szkoda planistyczna

CZYM JEST SZKODA PLANISTYCZNA

Z wystąpieniem szkody planistycznej możemy mieć do czynienia wówczas, gdy w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty tę nieruchomość zbywa za cenę niższą, niż wartość sprzed uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienia związane ze szkodą planistyczną regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY PLANISTYCZNEJ

Gdy dojdzie do wystąpienia szkody planistycznej właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania, w wysokości różnicy jaką mógłby uzyskać w przypadku sprzedaży nieruchomości, gdyby nie został uchwalony nowy plan bądź zmianie nie uległby dotychczasowy. Roszczenie o odszkodowanie staje się wymagalne z dniem zbycia nieruchomości. Jeżeli natomiast wartość nieruchomości w wyniku uchwalenia planu lub jego zmiany uległa obniżeniu, ale właściciel tej nieruchomości nie zbywa, to roszczenie o odszkodowanie nie powstaje (roszczenie warunkowe). W postępowaniu cywilnym właściciel nieruchomości będzie musiał wykazać, że z uwagi na wejście w życie miejscowego planu bądź też jego zmiany nastąpił spadek wartości nieruchomości, a wskutek tego sprzedaż nieruchomości nastąpiła za niższą kwotę, to jest, że wystąpiła „szkoda planistyczna”.

ZASADY USTALANIA ODSZKODOWANIA

Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości dokonywane jest według zasad dotyczących wyceny, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na dzień zawarcia umowy sprzedaży (zbycia). Obniżenie wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Jeśli w wyniku uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość twojej nieruchomości uległa obniżeniu, a planujesz tę nieruchomość zbyć, zapraszamy do kontaktu. Zespół kancelarii udzieli kompleksowego doradztwa prawnego i pomoże w dochodzeniu roszczeń.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!