Oferta

Opłata adiacencka

Opłata adiacenkca może zostać naliczona w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych, scaleniem i podziałem nieruchomości albo też podziałem nieruchomości. Kiedy w wyniku opisanych sytuacji dojdzie do zwiększenia wartości gruntu, urząd gminy może naliczyć opłatę adiacencką.

Zasady ustalania opłaty adiacenckiej ustalone zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jej wysokość zależy od kilku czynników, jednak opłata taka nie może przekroczyć stawek określonych w ustawie, które kształtują się jak niżej:

podział nieruchomości – 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku wzrostu po podziale,

podział i scalenie nieruchomości – 50% różnicy wartości nieruchomości po podziale i scaleniu,

wybudowanie infrastruktury technicznej – 50 % różnicy wartości nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury technicznej.

Powyższe stawki ustalane są przez radę danej gminy w formie uchwały.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat:

– od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne;

a w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej

– od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

W trakcie postępowania o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej wartość nieruchomości przed i po zdarzeniu uzasadniającym jej naliczenie obliczana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Operat szacunkowy podlega weryfikacji przez organ administracji prowadzący postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej. Strona postępowania administracyjnego (właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości) również może aktywnie uczestniczyć w postepowaniu i zgłaszać swoje uwagi do przedłożonej wyceny oraz przedkładać własne dowody na ich poparcie. Strona może także przedłożyć w trakcie postępowania własną wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego działającego na jej zlecenie.

Opłata adiacencka ustalana jest każdroazowo w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ponadto, opłata adiacencka może być na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty.

Nasza Kancelaria świadczy usługi polegające na merytorycznej i profesjonalnej weryfikacji naliczonej opłaty adiacenckiej oraz reprezentacji w postępowaniu administracyjnym w sprawie o jej ustalenie. W razie zainteresowania naszą ofertę zachęcamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!