Oferta

Opłata za użytkowanie wieczyste

CZYM JEST UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste to specyficzna forma prawa do nieruchomości. Jest to prawo, które obejmuje posiadanie gruntu, korzystanie z nieruchomości i pobieranie pożytków oraz innych przychodów przez określony czas, jaki wynosi 99 lat.

Instytucję użytkowania wieczystego reguluje głównie ustawa 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny (Księga trzecia – Rzeczowe prawa majątkowe, Tytuł II – użytkowanie wieczyste). Znaczne zmiany odnośnie prawa użytkowania wieczystego przyniosła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

KTO PŁACI OPŁATĘ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Do zapłaty zobowiązany jest użytkownik wieczysty nieruchomości (czyli osoba bądź podmiot) który mają prawo do korzystania z nieruchomości na zasadach użytkowanie wieczystego. Użytkownikami wieczystymi gruntów mogą być bowiem osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne. Co istotne opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wiąże każdego kolejnego nabywcę tego prawa.

Należy jednak zauważyć, iż na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) prawo użytkowania zostało przekształcone w prawo własności, a co za tym idzie odpadła podstawa do pobierania opłat rocznych. Dotyczy to jednak gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Aktualnie opłaty obciążają więc użytkowników wieczystych nieruchomości komercyjnych.

ILE WYNOSI OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Kwestię opłat z tytułu użytkowania wieczystego reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami. I tak za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty:

a) pierwszą;
b) roczne.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości gruntowej. Stawki za opłatę roczną wahają się od 0,3 % ceny do 3 % ceny nieruchomości, w zależności od rodzaju gruntu i jego przeznaczenia.

AKTUALIZACJA OPŁATY ZA UZYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z długością okresu trwania użytkowania wieczystego ustawodawca wprowadził możliwość aktualizacji wysokości opłat rocznych. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Aktualizacja opłaty rocznej i wszczęcie postępowania w tej sprawie mogą zostać dokonane zarówno z urzędu – przez samego właściciela, jak i na wniosek użytkownika wieczystego. Wartość nieruchomości gruntowej, która będzie stanowić następnie podstawę ustalania wysokości opłaty, ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości i dotyczy cię problem aktualizacji opłaty z tego tytułu zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy i rzeczoznawcy majątkowi pomogą ocenić zasadność i poprawność aktualizacji oraz jej wysokości.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!