Oferta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dalej MPZP, jest aktem prawa miejscowego i podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę gminy w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują wobec tego wyłącznie na terenach gmin, które je uchwaliły. MPZP stanowi podstawę do wydawania decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne. Kwestie związane z MPZP, trybem jego uchwalania, zmian, opłat itp. regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ MPZP

MPZP składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Część tekstową stanowi treść uchwały rady gminy. Część graficzna to załącznik będący ilustracją do tekstu. Tekst planu składa się również z dwóch części: ustaleń ogólnych, które stosuje się do całego obszaru objętego planem oraz ustaleń szczegółowych. Do rysunku przygotowywana jest legenda, która pozwala na jego prawidłowe odczytanie i zrozumienie.

PROCEDURA UCHWALANIA I ZMIANY MPZP

W pierwszej kolejności rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią wspomnianej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planem. Po podjęciu uchwały przez radę gminy wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o jej podjęciu i określa formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Następnie wójt (burmistrz bądź prezydent) sporządza projekt planu i rozpatruje wnioski, o których mowa powyżej. Sporządzając projekt bierze się również pod uwagę przygotowaną prognozę oddziaływania na środowisko planowanych zmian. Następnym etapem procesu uchwalania MPZP jest wystąpienie przez wójta (burmistrza, prezydenta) o opinie i uzgodnienia do innych organów administracji publicznej. Po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień od innych organów i uwzględnieniu ich w projekcie planu, wójt (burmistrz, prezydent) jest zobowiązany, aby zaprezentować projekt planu miejscowego (jego zmian) mieszkańcom gminy, którzy mają prawo zgłaszać swoje uwagi. Zgłoszone uwagi rozpatruje wójt (burmistrz bądź prezydent), natomiast jeśli ich nie uwzględni ocenia je również rada gminy. Na koniec rada gminy podejmuje uchwałę o uchwaleniu MPZP, którą pod kątem zgodności z prawem kontroluje jeszcze wojewoda.

KONSEKWENCJE UCHWALENIA I ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie dotychczas nim nieobjętych bądź też jego zmiana może nieść za sobą szereg konsekwencji, zarówno dla całej gminy, jak i właścicieli poszczególnych nieruchomości. Konsekwencje te mogą być pozytywne bądź też negatywne. Uchwalenie bądź zmiana MPZP może spowodować np. zmianę przeznaczenia gruntu, dzięki której zyska ono na wartości. Z drugiej strony może pozbawić właściciela możliwości korzystania z jego własności w dotychczasowy sposób bądź też w sposób negatywny wpływać na wartość nieruchomości. Należy pamiętać, że także wzrost wartości nieruchomości, który co do zasady jest skutkiem pozytywnym dla właściciela nieruchomości będzie wiązał się z koniecznością zapłaty renty planistycznej, co może stanowić dla niego istotne obciążenie finansowe.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niekiedy, np. podczas uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę zachodzi potrzeba uzyskania dokumentu w postaci wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Można go otrzymać w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta, na terenie którego położone jest nieruchomość. Wniosek o jego wydanie można złożyć osobiście, listownie bądź też drogą elektroniczną.

* * * * * * * * *

Z pojęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się wiele zagadnień. Są to m.in:

1) Wywłaszczenie planistyczne;

2) Szkoda planistyczna;

3) Renta planistyczna.

Jeśli masz problem związany z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź z którymkolwiek ze wskazanych wyżej zagadnień zapraszamy do kontaktu, nasz zespół udzieli profesjonalnego doradztwa prawnego.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!