Oferta

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Skarga na bezczynność lub przewlekłość organów administracji publicznej stanowi skutecznie narzędzie walki z nadmiernymi opóźnieniami w załatwianiu spraw.

Wspomniana powyżej skarga jest kolejnym etapem walki z organem, który nie podejmuje w sprawie czynności w odpowiednim terminie. W pierwszej kolejności, strona składa bowiem ponaglenie na działanie organu, który działa opieszale. Gdy samo ponaglenie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, przysługuje jej natomiast skarga na bezczynność lub przewlekłość organu administracji. Co ważne, wniesienie ponaglenia jest warunkiem niezbędnym, który poprzedzać powinien wniesienie zasadnej skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można bowiem wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Skargę wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie skarżymy. Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wynosi 100,00 zł, a w przypadku jej oddalenia, skarżący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, nawet jeżeli organ reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika. Zasadna taka obowiązuje jednak wyłącznie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Wspomniane już powyżej przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określają szczegółowo wszystkie wymogi formalne jakie spełniać powinna skarga.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania: zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności, zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa, stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Sąd stwierdza również czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Dodatkowo, uwzględniając skargę, sąd z urzędu lub na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub o zasądzeniu na rzecz skarżącego określonej sumy pieniężnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS, zaś zasądzona na rzecz skarżącego suma pieniężna wynieść może maksymalnie połowę tak ustalonej kwoty.

Nasza Kancelaria świadczy usługi związane z przygotowywaniem skarg na bezczynność lub przewlekłość organów administracji publicznej. W razie zainteresowania naszą ofertę zachęcamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!