Oferta

Renta planistyczna

CO TO JEST RENTA PLANISTYCZNA?

Renta planistyczna to rodzaj jednorazowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Roszczenie o zapłatę renty planistycznej powstaje w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany. Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia/zmiany planu, wówczas wójt, burmistrz (prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę określaną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY RENTY PLANISTYCZNEJ

Do zapłaty renty planistycznej zobowiązany jest właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość w wyniku uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła, a który sprzedaje tę nieruchomość w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia/zmiany planu.

JAK OBLICZYĆ RENTĘ PLANISTYCZNĄ

Główną podstawą prawną naliczania renty planistycznej są zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej prowadzi wójt/burmistrz/prezydent miasta. Może je wszcząć jedynie po zbyciu nieruchomości, po uzyskaniu od notariusza wypisu aktu notarialnego dotyczącego zbycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami wysokość renty planistycznej to maksymalnie 30% wzrostu wartości nieruchomości. Ustalenie co do wysokości opłaty (%) jest obligatoryjnym elementem uchwały wprowadzającej nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub też uchwały zmieniającej plan obowiązujący. Wzrost wartości nieruchomości jest natomiast wyliczany przez rzeczoznawcę majątkowego.

W JAKICH SYTUACJACH POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY – RENTA PLANISTYCZNA A DAROWIZNA

Renta planistyczna naliczana jest wyłącznie w przypadku zbycia ekwiwalentnego (np. sprzedaży nieruchomości). Takim zbyciem będzie poza sprzedażą również zamiana nieruchomości, o czym przesądził Naczelny Sąd Administracyjny (wyr. z 26.10.2017 r., II OSK 370/16, Legalis). NSA uznał, iż umowa ta jako umowa służąca ekwiwalentnemu przeniesieniu własności nieruchomości bez użycia pieniądza, w sposób oczywisty mieści się w pojęciu „zbycie nieruchomości” w rozumieniu art. 36 ust. Bez skutków ulepszenia planistycznego właściciel nie dysponowałby ekwiwalentnym dobrem mogącym być przedmiotem umowy zamiany. Różnica z umową sprzedaży jest tylko taka, że zamiast pieniędzy właściciel otrzymuje inną nieruchomość. Obowiązek zapłaty renty planistycznej nie powstaje natomiast w sytuacjach związanych z dokonaniem darowizny nieruchomości jako nie mieszczących się w grupie zbycia ekwiwalentnego.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i dotyczy cię problem renty, czy też inaczej opłaty planistycznej zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy i rzeczoznawcy majątkowi pomogą ocenić zasadność jej naliczenia oraz wysokości.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!