Oferta

Ponaglenie organu administracji

Organy administracji publicznej powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Ponadto, przepisy szczególne mogą w sposób odmienny określać terminy załatwienia sprawy.

Pomimo ustawowo określonych terminów załatwiania spraw oraz sytuacji, które umożliwiają ich przedłużenie, nagminnym zjawiskiem jest ich: niedotrzymywanie, nieinformowanie stron postępowania o przyczynach takiego stanu rzeczy, wyznaczanie bardzo odległych terminów załatwiania spraw, które nie mają żadnego racjonalnego oraz prawnego uzasadnienia. W takich sytuacjach strona nie jest jednak pozbawiona możliwości działania, ponieważ może, a wręcz powinna skorzystać z ustawowego prawa do złożenia ponaglenia, które uregulowane zostało w kodeksie postępowania administracyjnego.

Ponaglenie wnieść należy do organu wyższego stopnia nad organem, którego przewlekłość lub bezczynność skarżymy, jednak za pośrednictwem tego organu. Od tej zasady są jednak wyjątki. W ponagleniu należy prawidłowo określić zarówno stronę która je wnosi, organ, którego działanie skarżymy, sygnaturę sprawy, zawrzeć odpowiednie wnioski jak również zwięźle ponaglenie uzasadnić. Co istotne, ponaglenie jest bezpłatne, co oznacza, że nie trzeba uiszczać od niego żadnego wpisu, tak jak ma to miejsce w przypadku chociażby skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Korzyści wynikające ze złożenia ponaglenia w sprawie, w której organ administracji publicznej działa przewlekle lub pozostaje bezczynny mogą być wielorakie. Poza samym uznaniem ponaglenia za zasadne, co oznacza potwierdzenie opieszałości organu, którego działanie skarżymy, organ rozpatrujący może dodatkowo stwierdzić, że: działanie organu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązać organ do załatwienia sprawy, w określonym terminie jak również zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Nasza Kancelaria świadczy usługi związane z przygotowywaniem ponagleń w związku z bezczynnością lub przewlekłością organów administracji publicznej. W razie zainteresowania naszą ofertę zachęcamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!