Baza wiedzy

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Rozprawy online, czyli co dobrego dla polskiego sądownictwa zrobił COVID-19

Z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 w marcu 2020 r. w Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Wzrastająca liczba zakażeń i zgonów zmusiła rząd oraz ustawodawcę do sukcesywnego wprowadzania szeregu rozporządzeń i ustaw, których  jednym z podstawowych zadań była próba ustabilizowania systemu zdrowia, gospodarki oraz funkcjonowania Państwa. W gąszczu aktów prawnych,…

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Własność i użytkowanie wieczyste – istotne różnice

Do jednych z najbardziej istotnych praw rzeczowych umieszczonych w Kodeksie cywilnym należą własność oraz użytkowanie wieczyste. Pomimo tego, iż z pozoru są one do siebie podobne, tak naprawdę stanowią dwie zupełnie odrębne instytucje. Czym zatem jest własność, a czym użytkowanie wieczyste i jakie istotne różnice występują pomiędzy nimi? Prawo własności Własność jest najsilniejszym prawem rzeczowym,…

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości jest szansą na uniknięcie spłaty zaległych zobowiązań. Mając na względzie fakt, iż w zadłużenie mogą popaść nie tylko przedsiębiorcy, ustawodawca zdecydował się umożliwić ogłoszenie upadłości także konsumentom. Oczywiście konieczne jest przejście przez odpowiednią procedurę sądową i uzyskanie stosownego orzeczenia, aby można było zwolnić daną osobę z obowiązku spłaty. Przebieg postępowania upadłościowego Czym jest…

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości to szeroko rozumiany audyt prawny nieruchomości. Proces zmierza do identyfikacji ryzyk prawnych związanych z nieruchomością i ma na celu zabezpieczenie przed ich wystąpieniem lub minimalizację skutków ich oddziaływania. Z punktu widzenia inwestora ryzyka nie zawsze muszą mieć skutek zero-jedynkowy – wystąpienie wad prawnych nieruchomości nie musi przekreślać zamiarów inwestycyjnych. Istotne jest precyzyjne…

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Rękojmia za wady ukryte nabywanej nieruchomości

Nabycie jakiejkolwiek nieruchomości powinno być poprzedzone dokładnym ustaleniem jej stanu prawnego. Żaden kupujący nie chce być zaskoczony wadami, które były ukryte przez poprzedniego właściciela. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, nabywca nieruchomości może skorzystać z rękojmi gwarantowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego – czym jednak jest owa instytucja i jakie prawa są z nią związane? Umowa…

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Co do zasady każda z nich powinna mieć dokładnie uregulowany stan prawny. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to możliwe – co zrobić w takim przypadku i czym dokładnie jest nieuregulowany stan nieruchomości? Oferta usług prawnych INLEGIS Kancelarie Prawne dostępna na stronie głównej…

Czym jest umowa deweloperska?

Czym jest umowa deweloperska?

Umowy, których przedmiotem może być dowolnie obrana nieruchomość mogą występować w różnych formach – jedną z nich jest umowa deweloperska. W praktyce dotyczy ona obowiązku stworzenia określonego budynku oraz lokalu mieszkalnego. Czym jeszcze charakteryzuje się taki kontrakt i co należy wiedzieć przed jego podpisaniem? Oferta usług prawnych INLEGIS Kancelarie Prawne dostępna na stronie głównej Inlegis.pl…

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest formą zobowiązania do zawarcia w przyszłości innej, konkretnie oznaczonej umowy. W rzeczywistości może dotyczyć wielu różnych przedmiotów, w tym także nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby taka umowa została sporządzona w odpowiedniej formie i zawierała w sobie konkretne elementy – od tego zależy ważność i skuteczność danego zobowiązania. Czym…

Prawo budowlane – Remont, Budowa, Przebudowa – jak je odróżnić?

Prawo budowlane – Remont, Budowa, Przebudowa – jak je odróżnić?

Budowa, przebudowa, remont… Wielość pojęć i typologia robót budowlanych, jakie wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) często nastręcza Klientom niemało problemów w określeniu do jakiego z wymienionych powyżej rodzajów prac budowlanych należą podejmowane przez nich czynności. Wspomniana wyżej ustawa wymienia i reguluje…

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości polega na odjęciu lub ograniczeniu, w drodze decyzji, własności lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Z definicji swojej ma ono charakter czynności administracyjnej, odbywa się zatem bez zgody osoby, której przedmiotowe prawo przysługuje. Decyzję wydaje uprawniony organ administracji (starosta powiatowy lub wojewoda). Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…