Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

Poszkodowani z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego mogą dochodzić roszczeń, które mają charakter cywilnoprawny. Czy odnoszący się do tzw. szkody planistycznej termin przedawnienia będzie różny w zależności od tego, czy dotyczy osób prywatnych czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Gminy posiadają tzw. władztwo planistyczne, które pozwala im na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze…

Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

Realizacja inwestycji celu publicznego ma ogromny wpływ na otoczenie. Nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej mogą zyskać lub stracić na wartości. Zdarza się też, że możliwości ich użytkowania zostają mocno ograniczone. Czy osobom poszkodowanym przysługują jakieś roszczenia odszkodowawcze? Czym jest decyzja lokalizacyjna? Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana przez właściwy organ administracji…

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Budowa zjazdu z drogi publicznej a zapisy planu miejscowego

Możliwość dogodnego połączenie nieruchomości z drogą publiczną jest bardzo ważna dla każdego, kto planuje inwestycję budowlaną. Czy gmina w ramach tzw. władztwa planistycznego ma uprawnienia do zakazania budowy zjazdów z drogi? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj ustawodawstwo oraz aktualne orzecznictwo. Dlaczego dostęp do drogi publicznej jest ważny? Należyte zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest nie tylko…

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Decyzja o warunkach zabudowy a roszczenia odszkodowawcze

Wiele inwestycji może bardzo mocno oddziaływać na okolicę. Czy poszkodowanym w związku z budową na podstawie decyzji WZ fabryki, hali magazynowej lub wieżowca przysługują jakieś roszczenia? Przeczytaj dzisiejszy artykuł, poznaj podstawy prawne i aktualne orzecznictwo. Czym jest decyzja WZ? Aktem określającym zasady użytkowania określonego obszaru w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Plan taki…

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 2): etap sądowy

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 2): etap sądowy

Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma znaczący wpływ na nieruchomości, zmieniając ich obecne czy potencjalne wykorzystanie, jak również wpływając na ich wartość. Strona w przypadku poniesienia tzw. szkody planistycznej może domagać się od gminy odszkodowania. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się co zrobić, jeśli roszczenia nie zostaną spełnione. W poprzedniej części artykułu omówiono, czym jest…

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 1): etap przedsądowy

Etapy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody planistycznej (cz. 1): etap przedsądowy

Jeżeli na skutek przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do zmian, które negatywnie wpływają na możliwości dotychczasowego lub potencjalnego wykorzystania nieruchomości, albo na jej wartość, strona ma prawo zażądać odszkodowania. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak skutecznie dochodzić tego typu roszczeń na tzw. etapie przedsądowym. Czym jest szkoda planistyczna? Fakt przyjęcia albo zmiany miejscowego…

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzje wydane na jego podstawie

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzje wydane na jego podstawie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem kształtującym politykę urbanistyczną. Czy stwierdzenie nieważności planu spowoduje, że wydane na jego podstawie decyzje także będą nieważne? Aspekt ten ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy uzyskali pozwolenie na budowę. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest tzw. aktem prawa miejscowego, który określa zasady zagospodarowania…

Uchwała krajobrazowa – czy można dochodzić roszczeń za usunięte reklamy

Uchwała krajobrazowa – czy można dochodzić roszczeń za usunięte reklamy

Jednym z narzędzi, które ma w zamyśle chronić krajobraz i ład estetyczny, jest tzw. uchwała krajobrazowa. Akt ten w praktyce mocno jednak ingeruje w chronione konstytucyjnie prawo własności, mogąc powodować wymierne straty. Czy poszkodowani zapisami uchwały mogą dochodzić roszczeń? Czym jest uchwała krajobrazowa? Na mocy nowelizacji z 24 kwietnia 2015 r. do Ustawy z dnia…

Zabudowa zagrodowa – czy w jej ramach można wybudować dom

Zabudowa zagrodowa – czy w jej ramach można wybudować dom

Reforma systemu planowania przestrzennego przyniosła szereg nowych pojęć, m.in. wprowadziła podział na strefy planistyczne. Jedną z wyszczególnionych jest strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową. Czym dokładnie jest tego typu zabudowa i czy w jej ramach można wybudować dom? Czym są strefy planistyczne? Reforma planowania przestrzennego wprowadziła nowy akt planowania miejscowego – tzw. plan ogólny gminy. Po…

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego

Kto może zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który ingeruje w możliwości użytkowania nieruchomości leżących na obszarze jego obowiązywania. W wielu przypadkach może jednocześnie wywierać dużo szerszy wpływ, oddziałując również na tereny położone poza jego obrębem. Kto i w jakich przypadkach może zaskarżyć zapisy planu? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)…