Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przekroczenia władztwa planistycznego gminy – kiedy do niego dochodzi?

Przekroczenia władztwa planistycznego gminy – kiedy do niego dochodzi?

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala uporządkować gospodarkę przestrzenną w gminie. Wpływa jednocześnie bardzo mocno na chronione konstytucyjnie prawo własności, dlatego zapisy aktu powinny pozostawać w zgodzie z pewnymi zasadami. Naruszenie ich może zostać uznane za przekroczenie władztwa planistycznego gminy, a tym samym stanowić podstawę do uchylenia aktu. Władztwo planistyczne gminy – co to? Władztwo…

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego może się „zdezaktualizować” i utrudniać rozwój danej gminy, ograniczając możliwości inwestycyjne. W takiej sytuacji należy go zmienić. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak wygląda procedura zmiany planu miejscowego w świetle najnowszej nowelizacji przepisów. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ma w zamyśle umożliwiać prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej. Jej podstawą powinien…

Rozbieżność między częścią opisową a graficzną MPZP

Rozbieżność między częścią opisową a graficzną MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien spełniać określone ustawowo wymogi formalne. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy niezgodność części opisowej z graficzną jest poważnym uchybieniem oraz jakie może nieść ze sobą skutki prawne. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest kluczowym dokumentem planistycznym, który stanowi jednocześnie akt prawa miejscowego (art….

Renta planistyczna – przedawnienie

Renta planistyczna – przedawnienie

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wpłynąć na wartość nieruchomości. W przypadku, kiedy ona wzrośnie, a właściciel zbywa nieruchomość, gmina ma prawo pobrać daninę, tzw. rentę planistyczną. W jakiej sytuacji dochodzi do przedawnienia tego roszczenia? Czym jest renta planistyczna? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, w którym…

Jaka jest różnica pomiędzy planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jaka jest różnica pomiędzy planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bywa często mylony ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i poznaj różnicę między tymi aktami oraz dowiedz się, co w ich przypadku zmieni reforma systemu planowania przestrzennego. Jednymi z podstawowych zadań własnych samorządów gminnych są: zachowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody…

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Czy można zakwestionować postanowienia planu miejscowego

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć negatywne skutki dla mieszkańców terenów nim objętych. W przypadku, gdy przy sporządzaniu dokumentu istotnie przekroczone zostały przepisy, a właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości doznał naruszeń interesu prawnego lub uprawnień, może skutecznie zakwestionować niekorzystne postanowienia planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowanym w formie uchwały dokumentem składającym się z…

Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy – projekt

Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy – projekt

Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło projekt Rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, dlaczego ten dokument jest ważny dla każdego, kto planuje inwestycję budowlaną. Reforma sytemu planowania przestrzennego wprowadza pojęcie planu ogólnego gminy. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r….

Kiedy MPZP jest nieważny

Kiedy MPZP jest nieważny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może nieść negatywne skutki dla wielu właścicieli nieruchomości znajdujących się na objętym nim obszarze. W niektórych sytuacjach plan może jednak zostać unieważniony. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co się dzieje po unieważnieniu planu i czy wydane na jego podstawie decyzje również tracą ważność. Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?…

Czy można starać się o odszkodowanie z tytułu zmiany MPZP

Czy można starać się o odszkodowanie z tytułu zmiany MPZP

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mocno ingeruje w prawo własności. W przypadku, gdy na skutek uchwalenia dokumentu lub jego zmiany właściciel nieruchomości poniesie tzw. rzeczywistą szkodę, może ubiegać się o odszkodowanie. Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określa się sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, ustala się przeznaczenia…

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę w wielu przypadkach niezbędne będzie otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest popularna „wuzetka” oraz jakie powinna zawierać elementy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp), jeżeli…