/ Baza wiedzy - Page 11

Baza wiedzy

Ewidencja czasu pracy
Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z przepisem art. 149 §1 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) na każdym pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Wyjątki w tym zakresie uregulowane zostały w §2 cytowanego powyżej przepisu, w którym wskazano, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników…

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo spólek

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość łączenia się spółek handlowych. Łączyć mogą się między sobą spółki kapitałowe jak i spółki osobowe. Dopuszczalne jest również połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową. W przypadku połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Czym jest umowa b2b? Zgromadzenie wspólników…

Spółka europejska
Prawo spólek

Spółka europejska

Unia Europejska zmierzając do ujednolicenia uregulowań na obszarze wspólnego rynku, zajęła się zagadnieniami obejmującymi formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstw. W prawie europejskim możemy odnaleźć uregulowania obejmujące następujące paneuropejskie formy prowadzenia działalności: spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć pierwszą z tych form, która z roku na rok zyskuje na popularności,…

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych
Prawo własności intelektualnej

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

Wielu pracodawców myśli, że nabywa prawa do wszystkiego co zostało stworzone przez ich pracowników, w tym całość autorskich praw majątkowych do utworów, których twórcami są pracownicy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do pracowników, tj. osób fizycznych…

Termin do wniesienia odwołania przy wywłaszczeniu pod budowę drogi publicznej
Prawo administracyjne

Termin do wniesienia odwołania przy wywłaszczeniu pod budowę drogi publicznej

W poprzednim artykule opisałem kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie przy budowie drogi publicznej. Tym razem zajmę się kwestią terminów w procedurze przyznawania odszkodowań. Ich znajomość pozwoli na możliwość ochrony prawnej, ponieważ przekroczenie terminu może mieć nieodwracalne i niekorzystne skutki dla strony. Podstawowym dokumentem, w ramach którego musimy się poruszać jest tzw. Specustawa drogowa. Zgodnie…

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.
Ochrona danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty.

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. O ochronie danych osobowych słyszeli niemal wszyscy jednakże często nie wiemy co jest daną osobową i kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Daną osobową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej…

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.
Prawo spólek

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Prawa, których realizacja prowadzi do bezpośrednich przesunięć między spółką a wspólnikiem określa się mianem praw majątkowych wspólnika spółki. Do katalogu praw o charakterze majątkowym wspólnika spółki z o. o. w szczególności zalicza się Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. PRAWO DO DYWIDENDY – ART. 191-198 K.S.H.; Pod pojęciem instytucji “prawa do dywidendy” należy rozumieć podstawowe prawo…

Powództwo przeciwko członkowi zarządu, 299 KSH
Wierzytelności

Powództwo przeciwko członkowi zarządu, 299 KSH

Problem: Czy istnieją szanse na dalsze odzyskiwanie należności, jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła upadłość i nie ma środków na zaspokojenie wierzytelności z naszej kategorii lub egzekucja w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się bezskuteczna? Rozwiązanie: Na podstawie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja w…

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
Prawo pracy

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za…

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.
Prawo pracy

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako: „Ustawa”) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy modyfikujące m.in. niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawa pracy. Wskazaną powyżej nowelizacją wprowadzono zmiany przepisów dotyczących: regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – do…