Co zawiera wniosek o podział nieruchomości?

Co zawiera wniosek o podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to zagadnienie z obszaru prawa administracyjnego – może on odbyć się na wniosek Fwłaściciela określonej działki. W praktyce podział polega na wydzieleniu części nieruchomości na rzecz nowego właściciela, np. wskutek dokonanej sprzedaży części działki.

Podział może nastąpić wyłącznie wskutek wniesienia stosownego pisma do właściwego organu administracyjnego. Co dokładnie powinien zawierać wniosek o podział nieruchomości?

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czym jest podział nieruchomości?

  Podział nieruchomości polega na utworzeniu kilku lub kilkunastu części nowych nieruchomości z jednej dotychczas już istniejącej. Bardzo często podział ten wiąże się z aktualną lub przyszłą umową sprzedaży, która ma dotyczyć tylko oznaczonej części gruntu.

  Właściciel danej nieruchomości nie musi bowiem wyzbywać się całej działki, zwłaszcza, gdy jest ona bardzo duża – ustawodawca pozwala ją podzielić i dokonać sprzedaży tylko wyznaczonych części.

  Pamiętajmy, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami właściwego planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

  Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

  W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

  Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

  Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

  Wniosek o podział nieruchomości

  Podział nieruchomości co do zasady jest inicjowany przez właściciela danej nieruchomości. W tym celu musi on złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu administracyjnego. Podziału nieruchomości dokonuje się na także na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny (nie zawsze więc musi to być właściciel nieruchomości).

  Interes prawny na podstawie art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w postępowaniu o zatwierdzenie podziału nieruchomości może mieć podmiot, który jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej uwzględnionej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do łącznego podziału z nieruchomością objętą wnioskiem.

  Podział nieuwzględniający wskazanych w miejscowym planie granic obu działek (po ich podziale) ingeruje swoim działaniem w prawa właściciela gruntów sąsiednich. O zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości może wystąpić jej właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub współużytkownik wieczysty, gdyż są to podmioty władne do dysponowania nieruchomością w ramach przysługującego im prawa, a tym samym mają interes prawny, aby żądać czynności organu.

  Podmioty te są więc stronami postępowania administracyjnego i z tego względu służy im prawo wniesienia odwołania od decyzji podziałowej oraz uczestniczenia w tym postępowaniu.

  Wniosek o podział nieruchomości można złożyć do urzędu miasta lub gminy, urzędu dzielnicowego m.st. Warszawy lub do urzędu miasta na prawach powiatu (decydujące znaczenie ma tutaj oczywiście miejsce położenia nieruchomości, która ma zostać podzielona).

  Co zawiera wniosek o podział nieruchomości i do kogo powinien być zaadresowany? Wraz ze wszystkimi załącznikami do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

  Złożenie tego wniosku rozpoczyna I etap postępowania w sprawie podziału nieruchomości, który kończy się zaopiniowaniem wstępnego projektu podziału. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

   • stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. umowę sprzedaży lub postanowienie stwierdzające nabycie spadku),
  •  
   • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
  •  
   • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  •  
   • pozwolenie właściwego organu w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  •  
   • wstępny projekt podziału,
  •  
   • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  •  
   • wykaz zmian gruntowych,
  •  
   • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  •  
   • mapę z projektem podziału.

  Organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej wniosku. W przypadku wniosku dotyczącego podziału nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami tego planu.

  Przy czym należy podkreślić, iż zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno oznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

  Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?
  Nieruchomości

  Kiedy budynek jest trwale związany z gruntem?

  Stwierdzenie, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem ma kluczowe znaczenie m.in. w wycenie nieruchomości na potrzeby wywłaszczeń, podczas rozliczania kwestii podatkowych czy regulowania …

  Czytaj →
  Opłata adiacencka za utwardzenie drogi
  Nieruchomości

  Opłata adiacencka za utwardzenie drogi

  Gmina, w przypadku wybudowania drogi, ma prawo do pobrania daniny nazywanej opłatą adiacencką. Czy może ona zostać nałożona, gdy prace polegają jedynie na utwardzeniu istniejącej …

  Czytaj →