/ Prawo spólek - Page 2

Prawo spólek

Wkład wspólnika w spółce kapitałowej
Prawo spólek

Wkład wspólnika w spółce kapitałowej

Na pokrycie obejmowanych udziałów (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) czy akcji (w spółce akcyjnej) wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów.  Wkład powinien być realny i mieć rzeczywistą wartość. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę Co może być wkładem? Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnoszenia zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów niepieniężnym – zwanych aportem. Wyjątek stanowi spółka z…

Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
Prawo spólek

Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorcy) zastosowanie mają ogólne przepisy prawa spadkowego zawarte w Kodeksie cywilnym. Czy możliwe jest odziedziczenie działalności gospodarczej? Z uwagi na to, że prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza nierozerwanie związana jest z jego osobą, chwila jego śmierci stanowi koniec tej działalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej…

Forma działalności gospodarczej
Prawo spólek

Forma działalności gospodarczej

Jeżeli mamy już pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, wiemy, co chcemy robić i jak to rozwijać w przyszłości. W głównej mierze skupiamy się na tworzonym produkcie i formie jego dostarczania, jednak do podjęcia pozostaje jeszcze jedna ważna decyzja – forma działalności gospodarczej. Na podjęcie decyzji wpłynie wiele czynników, począwszy od kwestii organizacyjnych poprzez finansowe, w tym…

Założenie spółki przez Internet – S24
Prawo spólek

Założenie spółki przez Internet – S24

Szybko rozwijająca się sieć Internet powoduje, że coraz więcej działań jesteśmy w stanie podjąć i chcemy podejmować za jej pośrednictwem. Forma działalności gospodarczej Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę W jakich przypadkach jest możliwe założenie spółki przez Internet? W celu zawiązania spółki prawa handlowego niezbędne jest zawarcie przez jej wspólników umowy spółki, bądź podpisanie przez jedynego wspólnika…

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę
Prawo spólek

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) w jednoosobową spółkę kapitałową. Wobec powyższego przedsiębiorca może przekształcić się wyłącznie w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem przekształcenia na spółkę przekształconą przechodzą wszystkie prawa…

Przekształcenie spółek handlowych
Prawo spólek

Przekształcenie spółek handlowych

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Powyższe oznacza, że zarówno przed przekształceniem jak i po przeprowadzeniu przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem, ale działającym w innej, zmienionej formie prawnej. W trakcie przekształcenia nie dochodzi do powstania spółki w organizacji. Nie przeprowadza się również likwidacji spółki przekształcanej….

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo spólek

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość łączenia się spółek handlowych. Łączyć mogą się między sobą spółki kapitałowe jak i spółki osobowe. Dopuszczalne jest również połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową. W przypadku połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Czym jest umowa b2b? Zgromadzenie wspólników…

Spółka europejska
Prawo spólek

Spółka europejska

Unia Europejska zmierzając do ujednolicenia uregulowań na obszarze wspólnego rynku, zajęła się zagadnieniami obejmującymi formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstw. W prawie europejskim możemy odnaleźć uregulowania obejmujące następujące paneuropejskie formy prowadzenia działalności: spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć pierwszą z tych form, która z roku na rok zyskuje na popularności,…

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.
Prawo spólek

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Prawa, których realizacja prowadzi do bezpośrednich przesunięć między spółką a wspólnikiem określa się mianem praw majątkowych wspólnika spółki. Do katalogu praw o charakterze majątkowym wspólnika spółki z o. o. w szczególności zalicza się Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. PRAWO DO DYWIDENDY – ART. 191-198 K.S.H.; Pod pojęciem instytucji “prawa do dywidendy” należy rozumieć podstawowe prawo…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2
Prawo spólek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2

W poprzednim artykule Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1 przybliżone zostały czynności formalne obejmujące działania przed przystąpieniem do czynności likwidacyjnych (tzw. przedlikwidacyjne), które związane są z podjęciem stosownej uchwały, wyborem likwidatorów oraz dokonaniem zgłoszeń do KRS i MSiG. Niniejszy artykuł przybliży pozostałe etapy, które obejmują czynności likwidacyjne sensu stricto oraz czynności po zakończeniu likwidacji. Etap…