Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) w jednoosobową spółkę kapitałową. 

Wobec powyższego przedsiębiorca może przekształcić się wyłącznie w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę na spółkę przekształconą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz jego prawa i obowiązki administracyjnoprawne. Ponadto przekształcany przedsiębiorca uzyskuje statusu wspólnika (akcjonariusza) przekształcanej spółki.

Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada  solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia w spółkę.

Dniem przekształcenia w spółkę jest dzień w którym spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach procedury przekształcenia przedsiębiorca podejmuje poniższe czynności, tj.:

  1. sporządza plan przekształcenia w spółkę wraz z załącznikami,
  2. występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wydanie opinii biegłego rewidenta,
  3. składa oświadczenie o przekształceniu,
  4. powołuje członków organów spółki przekształconej,
  5. podpisuje akt założycielski albo statut spółki przekształconej.

Pierwszym krokiem przedsiębiorcy w procesie przekształcenia w spółkę jest przygotowanie planu przekształcenia, który powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę powinno mieć formę aktu notarialnego.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają również przygotowania ściśle określonych załączników do planu przekształcenia, tj.:

  1. projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  2. projektu aktu założycielskiego (statutu) spółki przekształconej,
  3. wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
  4. sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia w spółkę.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego.

Następnie przedsiębiorca składa, w formie aktu notarialnego, oświadczenie o przekształceniu, w którym wskazuje co najmniej typ spółki, w jaki zostaje przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Przekształcany przedsiębiorca podpisuje akt założycielki lub statut spółki przekształconej oraz powołuje wymagane organy spółki.

Wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej wnoszą wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS oraz wniosek o ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy do MSiG.

Sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki przekształconej. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza informację o przekształceniu w spółkę niezwłocznie do CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Informacja to polega wpisowi, jednakże przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu ,,dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia w spółkę.

Jak założyć spółkę zoo
Prawo spólek

Jak założyć spółkę z o. o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, …

Czytaj →
Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?
Prawo spólek

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku …

Czytaj →