Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podpisania aktu założycielskiego). Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Jednoosobowa spółka z o.o. jest spółka w której występuje tylko jeden wspólnik.

Dopiero z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskuje osobowość prawną.

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Nie ma wątpliwości, że w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej jest zarząd. W przypadku spółki w organizacji zasadą jest, że spółkę taką reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników.

Powyższa zasada została ograniczona przez przepis art. 162 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, w spółce jednoosobowej w organizacji, jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Ograniczenie wskazane w art. 162 Kodeksu spółek handlowych dotyczy sytuacji, gdy spółka została zawiązana tylko przez jedną osobę w oparciu o akt założycielski. Do czasu wpisania spółki do rejestru, tj. dopóki pozostaje ona spółką w organizacji, jedyny wspólnik nie może jej reprezentować ani jako członek zarządu, ani jako pełnomocnik.

Na co należy zwrócić uwagę?

Na powyższe uregulowanie powinniśmy uwzględnić, już w momencie podejmowania decyzji o utworzeniu spółki, w której będziemy zarazem jedynym wspólnikiem, jak i jedynym członkiem zarządu. Jest to szczególnie istotne, gdy spółka, jeszcze przed zarejestrowaniem, chce zawierać jakieś umowy np. umowę najmu lokalu, umowy o pracę itp.

Jeżeli wiemy, że wystąpi konieczność podjęcia przez spółkę czynności prawnych, zanim zostanie wpisana do rejestru, możemy powołać pełnomocnika, który w tym zakresie będzie reprezentował spółkę. Oczywiście pełnomocnikiem tym nie może być jedyny wspólnik.

Nie należy zapominać jednak o tym, że przed zgłoszeniem spółki do rejestru konieczne jest powołanie członków zarządu. Pamiętajmy również, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki umowa ta ulega rozwiązaniu. Natomiast w sytuacji, gdy umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin ten wynosi 7 dni.

Podsumowanie

Dla uniknięcia mogących pojawić się wątpliwości zaznaczam, że w okolicznościach, gdy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:

    1. powołano kilkuosobowy zarząd,
    2. jednym z członków zarządu jest jedyny wspólnik,
    3. zgodnie z zasadą reprezentacji, spółkę może reprezentować każdy członek zarządu samodzielnie.

tylko jedyny wspólnik tej spółki, pomimo bycia członkiem jej zarządu, nie może jej reprezentować.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce również w przypadku, gdy członków zarządu będzie 3 lub więcej, a akt założycielski będzie przewidywał coś takiego jak  reprezentacja łączna (np. łącznie 2 członków zarządu).

Jak założyć spółkę zoo
Prawo spólek

Jak założyć spółkę z o. o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, …

Czytaj →
Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?
Prawo spólek

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku …

Czytaj →