Author: Monika Leszczyńska

Oznaczenie przedsiębiorcy

Oznaczenie przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzą działalność pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze i którą posługują się podejmując czynności w ramach swojej działalności gospodarczej. Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że wybór odpowiedniej firmy jest istotny. Często stanowić będzie owo oznaczenie wyróżniające naszą działalność wśród innych konkurencyjnych przedsiębiorców. Prawo do firmy podlega również ochronie przed bezprawnym działaniem osób trzecich….

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd i to on prowadzi jej sprawy. Pewne kwestie wymagają jednak uchwał wspólników, a te podejmowane są przede wszystkim na zgromadzeniu. Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. – podstawowe informacje Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują kwestie zwołania zgromadzenia…

Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podpisania aktu założycielskiego). Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Jednoosobowa spółka z o.o. jest spółka w której występuje tylko jeden wspólnik. Dopiero z chwilą wpisania do…

Reprezentacja przedsiębiorcy

Reprezentacja przedsiębiorcy

W obrocie gospodarczym działają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w różnej formie. Często zastanawiamy się kto może reprezentować dany podmiot, z kim powinniśmy podpisać umowę i jak to ustalić. Kto reprezentuje przedsiębiorcę? Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu bądź poprzez pełnomocnika. Możemy wyróżnić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe bądź uprawniające do wykonania konkretnej…

Zmiana wspólnika w spółce osobowej

Zmiana wspólnika w spółce osobowej

Kodeks spółek handlowych, obok spółek kapitałowych, wyróżnia spółki osobowe, tj. spółkę jawną, komandytową, partnerską oraz komandytowo-akcyjną. Charakterystyka spółki osobowej Spółki osobowe działają w oparciu o silne związanie między osobami wspólników, co odróżnia je od spółek kapitałowych. W spółce osobowej, z uwagi na jej specyfikę, występować powinno przynajmniej dwóch wspólników (wyjątek w szczególnym wypadku stanowi spółka…

Wkład wspólnika w spółce kapitałowej

Wkład wspólnika w spółce kapitałowej

Na pokrycie obejmowanych udziałów (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) czy akcji (w spółce akcyjnej) wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów.  Wkład powinien być realny i mieć rzeczywistą wartość. Co może być wkładem wspólnika w spółce? Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnoszenia zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów niepieniężnym – zwanych aportem. Wyjątek stanowi spółka z ograniczoną…

Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Sprawa sukcesji w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: przedsiębiorcy) zastosowanie mają ogólne przepisy prawa spadkowego zawarte w Kodeksie cywilnym. Czy możliwe jest odziedziczenie działalności gospodarczej? Z uwagi na to, że prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza nierozerwanie związana jest z jego osobą, chwila jego śmierci stanowi koniec tej działalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej…

Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane

Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane

Przedsiębiorcy świadczący usługi o roboty budowlane często stoją przed dylematem związanym z oszacowaniem wynagrodzenia za swoje usługi. Kodeks cywilny zawiera przepisy regulujące pewne aspekty umów, milczy jednak co do kwestii wynagrodzenia za roboty budowlane. W orzecznictwie przyjęto pogląd, że do powyższych umów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego w umowach o dzieło, tj. art. 629…

Forma działalności gospodarczej

Forma działalności gospodarczej

Jeżeli mamy już pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, wiemy, co chcemy robić i jak to rozwijać w przyszłości. W głównej mierze skupiamy się na tworzonym produkcie i formie jego dostarczania, jednak do podjęcia pozostaje jeszcze jedna ważna decyzja – forma działalności gospodarczej. Na podjęcie decyzji wpłynie wiele czynników, począwszy od kwestii organizacyjnych poprzez finansowe, w tym…

Założenie spółki przez Internet – S24

Założenie spółki przez Internet – S24

Szybko rozwijająca się sieć Internet powoduje, że coraz więcej działań jesteśmy w stanie podjąć i chcemy podejmować za jej pośrednictwem. W jakich przypadkach jest możliwe założenie spółki przez Internet? W celu zawiązania spółki prawa handlowego niezbędne jest zawarcie przez jej wspólników umowy spółki, bądź podpisanie przez jedynego wspólnika aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej. Obok…