Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 23,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 215,6 mld zł.

Ponad połowa (54,1%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu, jak również w naprawie pojazdów samochodowych (26,7%), zaś najwięcej kapitału zagranicznego (38,1%) zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

  Tak, ale nie wszyscy. Cudzoziemiec musi być obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem jednego z państw należących do EFTA lub też pochodzić z państwa, które zawarło z Unią Europejską lub Polską inną umowę międzynarodową, która reguluje swobodę przedsiębiorczości.

  Inną grupą są cudzoziemcy, która może prowadzić działalność gospodarczą tak jak obywatel Polski, są osoby, które mają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami czy w celu połączenia się z rodziną.

  Z takich praw korzystają także uchodźcy i osoby objęte innymi formami ochrony – uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany czy ze względów humanitarnych, ochrony czasowej, a także osoby posiadające ważną Kartę Polaka. 

  Którzy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność w gospodarczą w dowolnej formie? 

  Zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnikiem dowolnej spółki mogą zostać obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, USA, Szwajcarii, jak również wymienieni powyżej cudzoziemcy przebywający w Polsce, na podstawie tytułu pobytowego umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

  Czy jest inna możliwość prowadzenia działalności gospodarczej?

  Tak. Cudzoziemiec nie zaliczający się do powyższych grup może uczestniczyć w spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej.

  Czy cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę? 

  Tak, każdy cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może zasiadać w jej zarządzie, ale nie musi. Spółkę można zarejestrować przez Internet z dowolnego miejsca na ziemi, a więc jest możliwość prowadzenia i posiadania spółki w Polsce, nigdy nie będąc na jej terytorium. Co warto zauważyć, posiadanie spółki w Polsce nie jest równoznaczne z pozwoleniem na pobyt. 

  Kto może założyć spółkę: czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć inna osoba prawna?

  Tak, spółkę mogą założyć osobę fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. 

  Od czego zacząć zakładanie spółki z o.o.?

  Po pierwsze: należy zawrzeć umowę spółki. Można to zrobić przez Internet, wykorzystując elektroniczny wzorzec umowy spółki albo zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

  Drugi sposób wymaga stacjonarnej wizyty u notariusza. W przypadku zawarcia umowy przez Internet trzeba posługiwać się kwalifikowanym certyfikowanym podpisem elektronicznym lub mieć konto na ePUAP.

  Skąd wziąć kwalifikowany podpis elektroniczny?

  Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić u certyfikowanych dostawców, a listę dostawców znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl). 

  Jak założyć konto na ePUAP?

  Dostęp do ePUAP można mieć przez Profil Zaufany, co pozwoli na załatwienie wielu spraw urzędowych online. Można go założyć przez Internet za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub poprzez konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (listę można znaleźć na portalu profilu zaufanego).

  Skąd wziąć numer PESEL?

  Warunkiem do założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL. Uzyskać go można w urzędzie gminy, w której się jest zameldowany, urzędzie gminy, która jest siedzibą pracodawcy lub w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – dla cudzoziemców bezrobotnych lub których pracodawca ma siedzibę za granicą. 

  Jak zarejestrować spółkę w KRS? 

  Każda spółka musi zostać zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Od 01.07.2021 r. jest to możliwe tylko elektronicznie, a więc należy założyć konto w systemie S24. 

  We wniosku trzeba podać:

   • firmę, siedzibę i adres spółki
  •  
   • przedmiot działalności spółki
  •  
   • wysokość kapitału zakładowego
  •  
   • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  •  
   • nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki
  •  
   • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności
  •  
   • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  •  
   • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.  

  Ponadto, do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie załączniki:

   • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników
  •  
   • listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, a w przypadku, gdy spółka ma jedynego wspólnika należy wskazać również jego adres do doręczeń
  •  
   • listę obejmującą imię i nazwisko wraz z adresem do doręczeń lub firmę (nazwę) i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu
  •  
   • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu lub prokurentów
  •  
   • dokument o powołaniu członków organów spółki, jeżeli nie wynika to z aktu notarialnego zawierającego umowę spółki 
  •  
   • oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie
  •  
   • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo – jeśli wniosek składa pełnomocnik.

  Następnym krokiem jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (co najmniej 5 tys. zł). Kolejno, należy powołać zarząd i ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, w zależności od umowy spółki. Ostatnim krokiem jest wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. 

  Czy trzeba spółkę rejestrować osobiście?

  Nie, spółkę można zarejestrować tak osobiście, jak również działając przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe do rejestracji spółki musi zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki. 

  Jak założyć spółkę zoo
  Prawo spólek

  Jak założyć spółkę z o. o.

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, …

  Czytaj →
  Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?
  Prawo spólek

  Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

  Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku …

  Czytaj →