Baza wiedzy

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

Wielu pracodawców myśli, że nabywa prawa do wszystkiego co zostało stworzone przez ich pracowników, w tym całość autorskich praw majątkowych do utworów, których twórcami są pracownicy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do pracowników, tj. osób fizycznych…

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Prawa, których realizacja prowadzi do bezpośrednich przesunięć między spółką a wspólnikiem określa się mianem praw majątkowych wspólnika spółki. Do katalogu praw o charakterze majątkowym wspólnika spółki z o. o. w szczególności zalicza się PRAWO DO DYWIDENDY – ART. 191-198 K.S.H.; Pod pojęciem instytucji “prawa do dywidendy” należy rozumieć podstawowe prawo majątkowe wspólnika w spółce, jakim…

Powództwo przeciwko członkowi zarządu 299 KSH

Powództwo przeciwko członkowi zarządu 299 KSH

Problem: Czy istnieją szanse na dalsze odzyskiwanie należności, jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła upadłość i nie ma środków na zaspokojenie wierzytelności z naszej kategorii lub egzekucja w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się bezskuteczna? Rozwiązanie: Na podstawie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja w…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2

W poprzednim artykule Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1 przybliżone zostały czynności formalne obejmujące działania przed przystąpieniem do czynności likwidacyjnych (tzw. przedlikwidacyjne), które związane są z podjęciem stosownej uchwały, wyborem likwidatorów oraz dokonaniem zgłoszeń do KRS i MSiG. Niniejszy artykuł przybliży pozostałe etapy, które obejmują czynności likwidacyjne sensu stricto oraz czynności po zakończeniu likwidacji. Etap…

Likwidacja spółki z o.o. – część 1

Likwidacja spółki z o.o. – część 1

Pod pojęciem likwidacji należy rozumieć końcowy etap istnienia każdej spółki, zarówno osobowej jak i kapitałowej, który prowadzi do jej rozwiązania. W konsekwencji ustaje byt prawny spółki (z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS). Przepis z art. 270 k.s.h. zawiera katalog przyczyn, których zaistnienie powoduje rozwiązanie spółki z o. o., a są to kolejno: przyczyny przewidziane…

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – prawo wspólnika spółki z o.o. do zaskarżania uchwały zgromadzeń wspólników –  część druga

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – prawo wspólnika spółki z o.o. do zaskarżania uchwały zgromadzeń wspólników – część druga

W poprzednim artykule omówione zostały podstawowe elementy oraz przesłanki dotyczące powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o. o. Niniejsza publikacja obejmować będzie drugi ze środków jaki przysługuje wspólnikowi, tj. powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Dla przypomnienia zaskarżenie uchwały to jedno z praw korporacyjnych wspólnika, które umożliwia mu skorzystanie z jednej z dwóch instytucji przewidzianych w…

Powództwo o uchylenie uchwały – prawo wspólnika spółki z o. o. do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników

Powództwo o uchylenie uchwały – prawo wspólnika spółki z o. o. do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników

Zasadą jest, że wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, a zakres ich uprawnień w spółce uzależniony jest od wartości posiadanych udziałów. Doktryna dzieli uprawnienia wspólnika na majątkowe i korporacyjne. W skład tych drugich wchodzi szereg uprawnień, począwszy od prawa udziału w zgromadzeniu wspólników wraz z wykonywaniem prawa głosu, prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wraz…

Klauzula Tag along jako instrument ograniczający swobodę zbywania praw udziałowych

Klauzula Tag along jako instrument ograniczający swobodę zbywania praw udziałowych

Klauzula “tag along” chroni interesy jednego z udziałowców, którym zazwyczaj jest udziałowiec mniejszościowy, w przypadku gdy inny udziałowiec, którym najczęściej jest udziałowiec dominujący będzie zbywał swoje prawa udziałowe, przyznając prawo żądania możliwości zbycia swoich praw udziałowych na takich samych zasadach jak zbycie praw udziałowych udziałowca dominującego. Innymi słowy, instytucja tag along polega na tym, że…

Umorzenie egzekucji a możliwość dochodzenia należności w przyszłości

Umorzenie egzekucji a możliwość dochodzenia należności w przyszłości

Problem: Czy umorzenie egzekucji jako bezskutecznej przekreśla możliwość dochodzenia należności w przyszłości? Czy i kiedy możliwe jest wznowienie egzekucji? Czy i kiedy działanie takie jest racjonalne? Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rozwiązanie: Osobiście bardzo niechętnie uznaję należności jako stracone. Są oczywiście sytuacje, w których dalsze próby dochodzenia przestają być ekonomicznie uzasadnione. Większość egzekucji w stosunku…

Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem kolegialnym. Powstaje zatem pytanie czy w spółce jednoosobowej, a zatem takiej, w której występuje wyłącznie jeden wspólnik, organ taki również funkcjonuje, a jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jednoosobowa spółka z o.o. Wychodząc od definicji czym jest jednoosobowa spółka z o.o. określonej w art. 4 §…