Baza wiedzy

Przebieg komorniczej egzekucji nieruchomości – część 3 – problemy praktyczne

Przebieg komorniczej egzekucji nieruchomości – część 3 – problemy praktyczne

W I części artykułu przybliżone zostały początkowe etapy egzekucji z nieruchomości, tj. zajęcie oraz dokonanie opisu i oszacowania. W II części wskazałam etapy, które związane są z licytacją, przybiciem, przysądzeniem prawa własności oraz podziałem sumy uzyskanej z egzekucji. Jak wcześniej wspomniałam, egzekucja z nieruchomości jest skomplikowana, nie daje stu procentowych szans do zaspokojenia wierzyciela, jest…

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) w jednoosobową spółkę kapitałową.  Wobec powyższego przedsiębiorca może przekształcić się wyłącznie w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę na spółkę…

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie…

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2

Podsumowując część pierwszą artykułu, a także wyjaśniając ewentualne wątpliwości dotyczące klauzul abuzywnych, wskazać należy, że analizując, czy dane postanowienie umowne jest niedozwolone, powinno się uwzględniać nie tylko jego treść, lecz także okoliczności wyrażania przez konsumenta zgody na związanie się postanowieniem, które nie zostało z nim indywidualnie uzgodnione. Umowa deweloperska – na co uważać? O uznaniu…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1

Ostatnimi czasy w mediach głośno jest o korzystnych dla konsumentów wyrokach w sporach z bankami. Podstawą tych orzeczeń jest ustalenie, że dane postanowienia, która zastosował bank w umowie z klientem to klauzule niedozwolone, a tym samym Sąd stwierdził, że albo cała umowa jest przez to nieważna, albo jej konkretne postanowienie. W konsekwencji klienci odzyskiwali nadpłacone…

Przebieg komorniczej egzekucji z nieruchomości – część 1

Przebieg komorniczej egzekucji z nieruchomości – część 1

Egzekucja z nieruchomości jest często jedyną skuteczną drogą dochodzenia swoich należności, zwłaszcza gdy inne sposoby prowadzenia egzekucji zawiodły, a dotychczas zajęte ruchomości, środki na rachunkach bankowych lub miesięczne wynagrodzenie dłużnika nie wystarczają na pokrycie istniejącego długu. Procedura egzekucji z nieruchomości jest jednak skomplikowana, czasochłonna i kosztowna dla wierzyciela. Może być prowadzona w odniesieniu do każdej…

Przekształcenie spółek handlowych

Przekształcenie spółek handlowych

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Powyższe oznacza, że zarówno przed przekształceniem jak i po przeprowadzeniu przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem, ale działającym w innej, zmienionej formie prawnej. W trakcie przekształcenia spółki nie dochodzi do powstania spółki w organizacji. Nie przeprowadza się również likwidacji spółki…

Spłata zadłużenia po wniesieniu pozwu a koszty procesu

Spłata zadłużenia po wniesieniu pozwu a koszty procesu

Często zdarza się, że dłużnik dokonuje całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia niedługo po wniesieniu przez wierzyciela pozwu o zapłatę. Z racji tego, że wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o złożeniu pozwu (co mimo wszystko robi przy wezwaniu do zapłaty) to dokonując spłaty zadłużenia dłużnik nie ma świadomości, że pozew został już wniesiony. Spłata części…

Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej w przypadku bezskutecznej egzekucji spółki?

Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej w przypadku bezskutecznej egzekucji spółki?

Problem: Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej, podczas gdy komornik nie wydał jeszcze postanowienia o umorzeniu egzekucji prowadzonej przeciwko spółce jawnej w związku z jej bezskutecznością. Rozwiązanie: Aby zrozumieć istotę problemu należy przybliżyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki jawnej, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.). W myśl art….