Baza wiedzy

Zmiany dotyczące instytucji przedawnienia i zajęcia rachunku bankowego przez komornika

Zmiany dotyczące instytucji przedawnienia i zajęcia rachunku bankowego przez komornika

W dniu 31 maja 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło projekt zmian kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, który głównie będzie dotyczyć skrócenia terminu przedawnienia oraz wzmocni ochronę interesów konsumentów. Krótszy termin przedawnień roszczeń W swoim projekcie resort przewiduje skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin przedawnienia ma zostać skrócony z 10…

Kara umowna –  praktyczne aspekty jej stosowania

Kara umowna – praktyczne aspekty jej stosowania

Kara umowna jest często spotykanym w praktyce zapisem umownym, którego celem jest zabezpieczenie terminowości oraz prawidłowości wykonania zobowiązań umownych. Kara umowna przy zobowiązaniach niepieniężnych Kara umowna jest z pewnością rozwiązaniem wygodnym i korzystnym dla strony, na rzecz której ma nastąpić ewentualna jej zapłata, niemniej jednak należy pamiętać, że jej zastrzeżenie w umowie nie zawsze jest…

Procedura likwidacji masy upadłości – część II

Procedura likwidacji masy upadłości – część II

W poprzedniej części omówione zostały zagadnienia wstępne związane z przystąpieniem przez syndyka do likwidacji masy upadłości, mianowicie obejmujące czynności kontrolne, finansowe i planistyczne, tj. sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie masy upadłości i planu likwidacyjnego (zobacz poprzedni wpis). Niniejszy artykuł przybliży dalsze fazy likwidacji masy, które dotyczą już „wykonania” planu i zasadniczych etapów sprzedaży majątku bądź likwidacji wierzytelności…

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Procedura likwidacji masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie…

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Niejeden z nas otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, gdzie miał być przesłuchany w charakterze świadka. Trzeba pamiętać, że bycie świadkiem nie jest prawem, lecz obowiązkiem. Nie możemy zignorować takiego wezwania, ponieważ mogą nas spotkać dolegliwe konsekwencje. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie dokładnie są prawa i obowiązki świadka – bardzo często pojawiają się…

Założenie spółki przez Internet – S24

Założenie spółki przez Internet – S24

Szybko rozwijająca się sieć Internet powoduje, że coraz więcej działań jesteśmy w stanie podjąć i chcemy podejmować za jej pośrednictwem. W jakich przypadkach jest możliwe założenie spółki przez Internet? W celu zawiązania spółki prawa handlowego niezbędne jest zawarcie przez jej wspólników umowy spółki, bądź podpisanie przez jedynego wspólnika aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej. Obok…

Koszty zastępstwa procesowego – nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych

Koszty zastępstwa procesowego – nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667) – od 27 października 2016 r. obowiązują…

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Celem ochrony wierzycieli przed nieuczciwym i nielojalnym postępowaniem dłużnika, ustawodawca przewidział instytucję określoną potocznie jako skarga pauliańska, która została uregulowana w przepisach art. 527 – 534 kodeksu cywilnego. Zgodnie  z  art. 527 § 1 kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać…

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu nakazowym – jak zabezpieczyć 150.000,00 zł w 2 tygodnie?

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu nakazowym – jak zabezpieczyć 150.000,00 zł w 2 tygodnie?

2 czerwca 2017 r. zostało wysłane wezwanie do zapłaty, a już 16 czerwca – czyli równo po dwóch tygodniach – komornik zabezpieczył kwotę 150.000,00 zł.  Jak zrobiła to firma INLEGIS Kancelarie Prawne i z jakich narzędzi prawnych skorzystała, żeby zadbać o interesy Klienta? Opis sytuacji Z racji tego, że nasz Klient już wcześniej próbował rozwiązać…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z…