Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Obecnie coraz prężniej rozwija się sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Wielu nabywców ceni sobie możliwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu.

Profesjonalna witryna internetowa z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko.

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca? 

W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie regulaminu sklepu internetowego, regulującego prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego, jak również zawierającego wymagane przez przepisy prawa informacje.

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (np. prowadzenie konta klienta, newsletter), dlatego regulamin powinien zawierać elementy wymienione w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z powyższą ustawą w regulaminie należy określić rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy oraz zakaz dostarczania przez klienta sklepu treści o charakterze bezprawnym.

Wymagane jest także sprecyzowanie warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także wskazanie danych identyfikujących sprzedawcę.

Ponadto nie można zapominać o opisaniu procedury rozpatrywania reklamacji.

Klientem sklepu internetowego może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą jak i konsument. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Szczególne wymogi jakie należy spełniać w przypadku sprzedaży konsumenckiej, w tym dotyczące sprzedaży na odległość, którą niewątpliwie jest sprzedaż online, określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsumenta należy poinformować m.in. o łącznej cenie nabywanych produktów wraz z podatkami, a także sposobie i terminie zapłaty. Obligatoryjne jest także poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy oraz o sposobie i terminie wykonania tego prawa, a ponadto o ponoszonych przez niego kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia.

Przy opracowaniu regulaminu trzeba wystrzegać się klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyli postanowień, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Katalog przykładowych klauzul abuzywnych zawiera art. 385Kodeksu cywilnego, natomiast rejestr klauzul uznanych za niedozwolone prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodatkowo regulamin sklepu internetowego może obejmować tak zwaną politykę prywatności, opisującą zasady przetwarzania danych osobowych klientów. Nie ma jednakże przeszkód, aby powyższa polityka stanowiła odrębny dokument.

Kwestie przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nakłada ona na administratora danych osobowych, tutaj sprzedawcę, obowiązki informacyjne m.in. obowiązek informowania osób, których dane osobowe zbiera o  celu zbierania tych danych, ich odbiorcach, prawie dostępu do nich, jak również prawie do ich poprawiania.

Nie można zapominać o tym, że na administratorze danych osobowych ciążą także inne obowiązki, w tym obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji (patrz artykuł „Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty”.

Formy umów przewidziane w Kodeksie Cywilnym
Umowy

Formy umów przewidziane w Kodeksie Cywilnym

Polski Kodeks Cywilny (dalej jako KC) opiera się na zasadzie swobody umów. Oznacza to, że można zawrzeć niemal dowolną umowę, jeśli jest tylko zgodna z …

Czytaj →
Czym jest umowa b2b?
Umowy

Czym jest umowa b2b?

Polskie prawo cywilne stosuje zasadę swobody umów – sprawia to, że liczba dozwolonych kontraktów jest tak naprawdę nieograniczona. Pomimo, iż Kodeks cywilny powstał ponad 50 …

Czytaj →