/ Łukasz Buszkiewicz - Page 2

Author: Łukasz Buszkiewicz

Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Prawo administracyjne

Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Dotychczas strona, której postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) lub gdy organ nie załatwił je sprawy w terminie (bezczynność) miała możliwość wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia (albo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, gdy nie ma organu wyższego stopnia). Wraz z nowelizacją k.p.a. od 1 czerwca 2017 r. funkcjonuje…

Bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji
Prawo administracyjne

Bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji

W jednym z ostatnich artykułów Kancelarii pt. Skarga na przewlekłość postępowania przybliżone zostało zagadnienie skargi na przewlekłość postępowania. Artykuł koncentrował się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, pomijając przewlekłość postępowania administracji publicznej. Inne mechanizmy, zasady i przesłanki przy przewlekłości występują bowiem w gałęzi prawa prywatnego, a inne w prawie publicznym. W niniejszej części artykułu wskazane zostaną…

Umorzenie postępowania w EPU ze względu na brak uzupełnienia braków formalnych pozwu a bieg przedawnienia
Wierzytelności

Umorzenie postępowania w EPU ze względu na brak uzupełnienia braków formalnych pozwu a bieg przedawnienia

Informacje dla powodów i osób działających w imieniu powodów Elektroniczne postępowanie upominawcze zawiera ułatwienia dla wierzycieli w dochodzeniu przysługujących im roszczeń o zapłatę. Powód wnosi pisma wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Powód ma obowiązek jedynie wskazać dowody na poparcie twierdzeń stanowiących podstawę powództwa. Oznacza to, że jest zwolniony z konieczności dołączenia do…

Odszkodowanie za opóźniony lot
Wierzytelności

Odszkodowanie za opóźniony lot

Do Kancelarii ze swoim problemem zwróciło się małżeństwo, które kilka miesięcy temu wróciło do Polski z wymarzonych wakacji na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura. Klienci byli pasażerami lotu, który został opóźniony w stosunku do planowanego startu o 17 godzin. Podczas bezsennie spędzonej nocy na lotnisku otrzymywali sprzeczne informacje: odszkodowanie za opóźniony lot będzie przysługiwało im w pełnej…

Postępowanie sanacyjne
Wierzytelności

Postępowanie sanacyjne

Wprowadzona w styczniu 2016 r. ustawa – prawo restrukturyzacyjne w istotny sposób zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, dając możliwość zadłużonemu podmiotowi skorzystania z jednego z czterech nieznanych dotychczas w polskim porządku prawnym instytucji: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji…

Procedura likwidacji masy upadłości – część II
Wierzytelności

Procedura likwidacji masy upadłości – część II

W poprzedniej części omówione zostały zagadnienia wstępne związane z przystąpieniem przez syndyka do likwidacji masy upadłości, mianowicie obejmujące czynności kontrolne, finansowe i planistyczne, tj. sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie masy upadłości i planu likwidacyjnego (zobacz poprzedni wpis). Niniejszy artykuł przybliży dalsze fazy likwidacji masy, które dotyczą już „wykonania” planu i zasadniczych etapów sprzedaży majątku bądź likwidacji wierzytelności…

Procedura likwidacji masy upadłości – część I
Wierzytelności

Procedura likwidacji masy upadłości – część I

Procedura likwidacji masy upadłości to usystematyzowane i przewidziane prawem – przepisami ustawy prawo upadłościowe – działania podejmowane głównie przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, w którym ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. Działania te mają za zadanie likwidację masy upadłości, co w większości przypadków oznacza zbycie majątku upadłego, ściągnięcie lub zbycie jego wierzytelności, oraz wykonanie…

Koszty zastępstwa procesowego – nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych
Wierzytelności

Koszty zastępstwa procesowego – nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667) – od 27 października 2016 r. obowiązują…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2
Umowy

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 2

Podsumowując część pierwszą artykułu, a także wyjaśniając ewentualne wątpliwości dotyczące klauzul abuzywnych, wskazać należy, że analizując, czy dane postanowienie umowne jest niedozwolone, powinno się uwzględniać nie tylko jego treść, lecz także okoliczności wyrażania przez konsumenta zgody na związanie się postanowieniem, które nie zostało z nim indywidualnie uzgodnione. O uznaniu danego postanowienia za niedozwolony mogą nadto…

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1
Umowy

Klauzule niedozwolone (abuzywne) – definicja i warunki – część 1

Ostatnimi czasy w mediach głośno jest o korzystnych dla konsumentów wyrokach w sporach z bankami. Podstawą tych orzeczeń jest ustalenie, że dane postanowienie, która zastosował bank w umowie z klientem było niedozwolone, a tym samym Sąd stwierdził, że albo cała umowa jest przez to nieważna, albo jej konkretne postanowienie. W konsekwencji klienci odzyskiwali nadpłacone środki,…