/ Łukasz Buszkiewicz - Page 3

Author: Łukasz Buszkiewicz

Spłata zadłużenia po wniesieniu pozwu, a koszty procesu
Wierzytelności

Spłata zadłużenia po wniesieniu pozwu, a koszty procesu

Często zdarza się, że dłużnik dokonuje całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia niedługo po wniesieniu przez wierzyciela pozwu o zapłatę. Z racji tego, że wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o złożeniu pozwu (co mimo wszystko robi przy wezwaniu do zapłaty) to dokonując spłaty zadłużenia dłużnik nie ma świadomości, że pozew został już wniesiony. Spłata części…

Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej w przypadku bezskutecznej egzekucji spółki?
Wierzytelności

Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej w przypadku bezskutecznej egzekucji spółki?

Problem: Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej, podczas gdy komornik nie wydał jeszcze postanowienia o umorzeniu egzekucji prowadzonej przeciwko spółce jawnej w związku z jej bezskutecznością. Rozwiązanie: Aby zrozumieć istotę problemu należy przybliżyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki jawnej, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.). W myśl art….

Europejski nakaz zapłaty
Wierzytelności

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (w dalszej części artykułu jako: „ENZ”) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach handlowych i cywilnych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Skuteczna firma…

Spółka europejska
Prawo spólek

Spółka europejska

Unia Europejska zmierzając do ujednolicenia uregulowań na obszarze wspólnego rynku, zajęła się zagadnieniami obejmującymi formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstw. W prawie europejskim możemy odnaleźć uregulowania obejmujące następujące paneuropejskie formy prowadzenia działalności: spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć pierwszą z tych form, która z roku na rok zyskuje na popularności,…

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.
Prawo spólek

Prawa majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Prawa, których realizacja prowadzi do bezpośrednich przesunięć między spółką a wspólnikiem określa się mianem praw majątkowych wspólnika spółki. Do katalogu praw o charakterze majątkowym wspólnika spółki z o. o. w szczególności zalicza się Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. PRAWO DO DYWIDENDY – ART. 191-198 K.S.H.; Pod pojęciem instytucji “prawa do dywidendy” należy rozumieć podstawowe prawo…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2
Prawo spólek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 2

W poprzednim artykule Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1 przybliżone zostały czynności formalne obejmujące działania przed przystąpieniem do czynności likwidacyjnych (tzw. przedlikwidacyjne), które związane są z podjęciem stosownej uchwały, wyborem likwidatorów oraz dokonaniem zgłoszeń do KRS i MSiG. Niniejszy artykuł przybliży pozostałe etapy, które obejmują czynności likwidacyjne sensu stricto oraz czynności po zakończeniu likwidacji. Etap…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1
Prawo spólek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1

Pod pojęciem likwidacji należy rozumieć końcowy etap istnienia każdej spółki, zarówno osobowej jak i kapitałowej, który prowadzi do jej rozwiązania. W konsekwencji ustaje byt prawny spółki (z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS). Przepis z art. 270 k.s.h. zawiera katalog przyczyn, których zaistnienie powoduje rozwiązanie spółki z o. o., a są to kolejno: przyczyny przewidziane…

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – prawo wspólnika spółki z o.o. do zaskarżania uchwały zgromadzeń wspólników –  część druga
Prawo spólek

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – prawo wspólnika spółki z o.o. do zaskarżania uchwały zgromadzeń wspólników – część druga

W poprzednim artykule omówione zostały podstawowe elementy oraz przesłanki dotyczące powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o. o. Niniejsza publikacja obejmować będzie drugi ze środków jaki przysługuje wspólnikowi, tj. powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Dla przypomnienia zaskarżenie uchwały to jedno z praw korporacyjnych wspólnika, które umożliwia mu skorzystanie z jednej z dwóch instytucji przewidzianych w…

Powództwo o uchylenie uchwały – prawo wspólnika spółki z o. o. do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników
Prawo spólek

Powództwo o uchylenie uchwały – prawo wspólnika spółki z o. o. do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników

Zasadą jest, że wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, a zakres ich uprawnień w spółce uzależniony jest od wartości posiadanych udziałów. Doktryna dzieli uprawnienia wspólnika na majątkowe i korporacyjne. W skład tych drugich wchodzi szereg uprawnień, począwszy od prawa udziału w zgromadzeniu wspólników wraz z wykonywaniem prawa głosu, prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wraz…

Klauzula “Tag along” jako instrument ograniczający swobodę zbywania praw udziałowych
Prawo spólek

Klauzula “Tag along” jako instrument ograniczający swobodę zbywania praw udziałowych

Klauzula “tag along” chroni interesy jednego z udziałowców, którym zazwyczaj jest udziałowiec mniejszościowy, w przypadku gdy inny udziałowiec, którym najczęściej jest udziałowiec dominujący będzie zbywał swoje prawa udziałowe, przyznając prawo żądania możliwości zbycia swoich praw udziałowych na takich samych zasadach jak zbycie praw udziałowych udziałowca dominującego. Innymi słowy, instytucja tag along polega na tym, że…