Wywłaszczenie nieruchomości

Zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na gruncie niektórych specustaw

Zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na gruncie niektórych specustaw

W większości przypadków określenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie wiąże się z możliwością otrzymania zaliczki na jego poczet. Co jednak, jeśli wywłaszczony będzie chciał odwołać się od decyzji? Czy również w takiej sytuacji może otrzymać część pieniędzy? Prowadzenie procedury wywłaszczeniowej dozwolone jest jedynie w ściśle określonych przypadkach. Rekompensatą za utracone prawo własności ma być wypłata słusznego…

Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego

Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy sporządzony na zlecenie organu ustalającego odszkodowanie (starosty powiatowego lub wojewody) jest kluczowym materiałem dowodowym dla ustalenia wysokości kwoty, jaką otrzyma wywłaszczony za utraconą nieruchomość. Sporządzający operaty rzeczoznawcy majątkowi nie są nieomylni. Niestety błędy mogą prowadzić do zaniżenia wartości odszkodowania. Warto zatem zapoznać się z treścią tego dokumentu, celem ochrony własnych interesów. Ważna uwaga: organ nie ma obowiązku z…

Termin wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Termin wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Osoby wywłaszczone bardzo często mają mylne wyobrażenie na temat tego kiedy otrzymają należne im odszkodowanie. Pierwszy błąd spowodowany jest faktem, że normy wskazane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa) są nieintuicyjne, a nawet można powiedzieć, że nieuczciwe. Przeciętny obywatel nie dopuszcza…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – kompendium wiedzy

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – kompendium wiedzy

Wywłaszczenie nieruchomości polega na odjęciu lub ograniczeniu, w drodze decyzji, własności lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Z definicji swojej ma ono charakter czynności administracyjnej, odbywa się zatem bez zgody osoby, której przedmiotowe prawo przysługuje. Decyzję wydaje uprawniony organ administracji (starosta powiatowy lub wojewoda).  Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z…

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości

Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie podlega m.in. regulacjom ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121), dalej jako: „ugn”. Wycena nieruchomości Stosownie do art. 134 ugn podstawą ustalenia wysokości odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości. Aby ustalone odszkodowanie odzwierciedlało wartość rynkową nieruchomości, rzeczoznawca…

Jak zakwestionować operat szacunkowy

Jak zakwestionować operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest z pewnością jednym z najważniejszych dowodów w sprawach dotyczących ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jest on dokumentem sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie ich wyceny. Nie oznacza to jednak, że organ powinien podchodzić do sporządzonego operatu bezkrytycznie, a osobie pozbawionej prawa własności nie przysługują żadne środki pozwalające na…

Procedura wykupu resztówki

Procedura wykupu resztówki

Jeżeli przejęta pod drogę zostaje jedynie część nieruchomości, a pozostała powierzchnia nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia (na wniosek właściciela) w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pozostałej części nieruchomości – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia…

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie…