Jak sprawdzić numer działki

Jak sprawdzić numer działki

Każda działka ewidencyjna posiada swój numer oraz identyfikator. Ich sprawdzenie może przydać się w wielu różnych sytuacjach.

Analogicznie – posiadając sam numer działki, da się bardzo łatwo ją zlokalizować. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, gdzie szukać tych informacji i jak sprawdzić numer działki.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Znajomość numeru działki ewidencyjnej jest niezbędna w bardzo wielu różnych sytuacjach urzędowych, np. w postępowaniu spadkowym, podziale nieruchomości, sprzedaży lub zakupie gruntu, podczas wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w celu sprawdzenia służebności i hipotek dla danej nieruchomości.

  Trzeba przy tym zaznaczyć, że jeżeli numer działki potrzebny jest do późniejszego wyszukania księgi wieczystej, to zostanie ona udostępniona osobie innej niż właściciel tylko po wykazaniu interesu prawnego (art. 36(1) pkt 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece). Same numery działek bywają podawane także w obwieszczeniach dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego, przetargów, licytacji itp.

  Poznanie numeru działki będzie przydatne również w celu zweryfikowaniu jej przeznaczenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Czym jest numer ewidencyjny działki?

  Działka ewidencyjna jest najmniejszą jednostką powierzchniową podziału kraju, którą wyodrębnia się dla celów ewidencji gruntów i budynków.

  Zgodnie z definicją znajdującą się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej: rozporządzenie), działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą granic działek ewidencyjnych (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  Natomiast w obszarze obrębu ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej numer, który ma postać liczby naturalnej (§ 7 ust. 1 rozporządzenia), np. 10, 11, 12, 13 itp.

  Jak wygląda numer ewidencyjny działki?

  Działki są numerowane w celach porządkowych, a w określonym obrębie znajduje się zawsze tylko jedna działka o danym numerze. W przypadku, kiedy określona nieruchomość ulega podziałowi, wówczas powstałe działki numerowane są za pomocą ułamków – czyli np. 10/1, 10/2, 10/3.

  Numer ewidencyjny działki jest elementem identyfikatora działki ewidencyjnej (ID). Zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia, identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać kodu WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie sekwencja NDZ oznacza numer ewidencyjny działki ewidencyjnej. Pozostałe sekwencje natomiast oznaczają:

   • WW – kod województwa;
   • PP – kod powiatu w województwie;
   • GG – kod gminy;
   • R – rodzaj jednostki;
   • XXXX – oznacza numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

  Gdzie sprawdzić numery działek?

  Numer działki można sprawdzić na kilka sposobów. Najłatwiej będzie odnaleźć go, znając adres nieruchomości lub numer jej księgi wieczystej, można też samodzielnie przeglądać mapę danego terenu. Źródłem informacji będą w szczególności:

   • księga wieczysta – numer działki oraz identyfikator znajdują się w Dziale I-O, rubryce 1.4 Oznaczenie, podrubryce 1.4.1 Działka ewidencyjna;
   • interaktywne portale internetowe, np. geoportal.gov.pl, geoportal360.pl, a także niektóre strony starostw powiatowych itp.;
   • starostwo powiatowe – mapy są dostępne w odpowiednim wydziale zajmującym się ewidencją gruntu.

  Ile kosztuje uzyskanie numeru działki?

  Przeglądanie portalu rządowego geoportal.gov.pl jest bezpłatne, podobnie jak uzyskanie podstawowych informacji na portalach prywatnych. Ewentualne opłaty na nich wiążą się z przygotowaniem bardziej szczegółowych raportów odnośnie danej działki – np. dotyczących zagrożenia powodziami, dostępu do komunikacji i usług itp.

  W przypadku chęci pozyskania informacji na temat numeru działki w starostwie powiatowym, trzeba liczyć się z niewielką opłatą skarbową, której wysokość zależy od rodzaju udostępnianego materiału.

  Dla przykładu wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej będzie kosztować 6,81 zł, a wykazu (skorowidzu) działek ewidencyjnych 0,27 zł (Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Stosowną opłatę uiszcza się, składając wniosek o udostępnienie danego materiału.

  Jak znaleźć działkę po numerze?

  Jeżeli już posiada się numer działki ewidencyjnej, to równie łatwo będzie można zlokalizować działkę na mapie. Najlepiej także posłużyć się wyszukiwarką, w którymś z popularnych geoportali lub mapą ewidencyjną znajdującą się w starostwie powiatowym.

  Jak sprawdzić numer działki – podsumowanie

  Poznanie numeru działki ewidencyjnej jest niezbędne podczas załatwiania wielu spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Dodatkowo obwieszczenia urzędowe (np. dotyczące planowanych wywłaszczeń) zwykle nie zawierają adresów, ale podaje się w nich numery działek ewidencyjnych.

  Sprawdzenie numeru działki nie jest skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. Najszybszą i bardzo wygodną opcją jest skorzystanie z usług geoportali. Można też zasięgnąć informacji w odpowiednim starostwie powiatowym.

  Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Legalizacja samowoli budowlanej – postępowanie legalizacyjne oraz postępowanie naprawcze
  Nieruchomości

  Legalizacja samowoli budowlanej – postępowanie legalizacyjne oraz postępowanie naprawcze

  Samowola budowlana stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego i wymaga doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Służyć temu mają postępowania uregulowane w ustawie Prawo budowlane, a …

  Czytaj →
  Kto odpowiada za samowole budowlana 1
  Nieruchomości

  Kto odpowiada za samowolę budowlaną?

  Samowola budowlana stanowi naruszenie obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. W prawie polskim obowiązuje zasada wolności budowlanej, zgodnie z którą „każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, …

  Czytaj →