Rejestr urbanistyczny – co to

Rejestr urbanistyczny – co to (1)

Ustawa nowelizująca system planowania przestrzennego wprowadza pojęcie rejestru urbanistycznego. Czym będzie ta baza danych, kto zajmie się jej prowadzeniem i jakie informacje się w niej znajdą? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na jakich zasadach prowadzony będzie rejestr.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czym jest rejestr urbanistyczny?

  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja) reformuje system planowania przestrzennego w Polsce.

  Jedną z nowości jest wprowadzenie do Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp) pojęcia rejestru urbanistycznego, który w zamyśle legislatora ma być centralnym punktem dostępu do informacji związanych z gospodarką przestrzenną, a jednocześnie aktualnym i wiarygodnym ich źródłem.

  Przepisy odnoszące się do rejestru wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 r., a wprowadzanie udostępnianych do tej pory danych w Biuletynie Informacji Publicznej ma zostać zakończone do dnia 31 marca 2026 r. (art. 54 nowelizacji). Ma to dać organom czas potrzebny na pomyślne dostostosowane się do zmian.

  Zgodnie z założeniami nowelizacji, w rejestrze gromadzone będą informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne (art. 67d ust. 1 upzp). Rejestr ma również umożliwiać tworzenie, aktualizację oraz udostępnianie tych danych (art. 67d ust. 2 upzp).

  Informacje i dane zamieszczone w rejestrze, z wyłączeniem danych osobowych, będą jawne, a dostęp do nich nieodpłatny (art. 67e ust. 1-2 upzp). Rejestr zostanie najprawdopodobniej udostępniony online poprzez dedykowany mu serwis internetowy.

  Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dostęp do wskazanych informacji możliwy będzie za pomocą usług służących do:

   • wyszukiwania – umożliwiając wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiając wyświetlanie zawartości metadanych;
   • przeglądania – umożliwiając co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
   • pobierania – umożliwiając pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
   • przekształcania – umożliwiając przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
   • uruchamiania innych usług danych przestrzennych.

  Obecnie dane graficzne gromadzone są przez organy w formatach grafiki rastrowej z tzw. geoferencją (układem współrzędnych geograficznych), nowelizacja ma to zmienić – dane przestrzenne będą gromadzone w postaci wektorowej. Grafiki wektorowe charakteryzują się dużo większą użytecznością, m.in. można je powiększać bez ograniczeń, nie tracąc na jakości obrazu.

  Kto będzie prowadził rejestr urbanistyczny?

  Zgodnie z art. 67g ust. 1 upzp, rejestr urbanistyczny ma prowadzić minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który będzie również administratorem gromadzonych tam danych osobowych (art. 67f ust. 3 upzp).

  Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia rejestru będzie minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 67g ust. 2 upzp).

  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie również odpowiedzialny za aspekty formalne rejestru. W nowelizacji zobowiązano go do określenia w drodze rozporządzenia (art. 67j upzp):

   • szczegółowych rozwiązań organizacyjno-technicznych rejestru,
   • szczegółowego zakresu informacji i danych gromadzonych w rejestrze,
   • trybu tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji i danych.

  Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że za wprowadzanie danych do rejestru odpowiedzialne będą organy wytwarzające informacje lub dane podlegające obowiązkowi udostępnienia (art. 67i ust. 1 upzp).

  Nie dotyczy to sądów administracyjnych, ponieważ do wprowadzania danych zobowiązano organ, który sporządził zaskarżony akt, a w przypadku decyzji administracyjnych organ właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 67i ust. 2 upzp).

  Wskazane powyżej organy będą mogły także upoważnić do wprowadzania do rejestru inne podmioty, które wytworzyły informacje lub dane związane z gospodarką przestrzenną (art. 67i ust. 3 upzp).

  Jednocześnie, wraz z wdrożeniem rejestru urbanistycznego, z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zdejmuje się m.in. obowiązek przekazywania marszałkowi województwa kopii decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 nowelizacji).

  Jakie dane będą gromadzone w rejestrze urbanistycznym?

  Jak już wspomniano, w rejestrze gromadzone będą wszelkiego typu być informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ich źródłem będą w szczególności (art. 67h ust. 1 upzp):

   • uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji,
   • wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych,
   • diagnozy dotyczące programów rewitalizacyjnych,
   • uchwały o szczegółowym trybie i harmonogramie opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
   • diagnozy przygotowane w ramach opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
   • akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem, o ile ich sporządzenie jest wymagane,
   • uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, uchwały o przyjęciu gminnych programów rewitalizacji oraz uchwał w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnych Stref Rewitalizacji,
   • uchwały o przyjęciu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
   • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyłączeniem dotyczących inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
   • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyłączeniem decyzji dotyczących inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
   • uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz planów miejscowych i oceny,
   • zarządzenia zastępcze wojewody w sprawie uchwalenia aktu planowania przestrzennego,
   • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktów planowania przestrzennego,
   • wyroki sądów administracyjnych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz aktów planowania przestrzennego.

  W rejestrze udostępniane będą również projekty wymienionych powyżej aktów, programów, uchwał itp. (art. 67h ust. 2-5 upzp). Ma to w zamyśle przyczynić się do większego zaangażowania strony społecznej w procesy planistyczne.

  Skontaktuj się z nami w celu ustalenie szczegołów

  Potrzebujesz indywidualnego podejścia do Twojej sprawy?

  Skontaktujemy się z Tobą

  Nie masz czasu w tej chwili? Wypełnij formularz

  Blank Form (#2)

  Istotną informacją dla inwestorów jest fakt, że w rejestrze urbanistycznym będą umieszczane informacje dotyczące prac nad tzw. zintegrowanym planem inwestycyjnym (art. 37ec ust. 2 pkt 3 upzp).

  W skrócie – ma to być specyficzna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który powstaje z udziałem inwestora. Wniosek wraz z projektem planu będzie udostępniany do publicznej wiadomości po przekazaniu go organom, jeszcze przed jakimikolwiek wiążącymi ustaleniami.

  Rejestr urbanistyczny – podsumowanie

  Stworzenie ogólnokrajowej bazy danych urbanistycznych ma na celu usprawnienie procesu zarządzania gospodarką przestrzenną. System ma zapewnić jednolitość, przejrzystość oraz kompletność gromadzonych w nim danych i informacji.

  Jednocześnie rejestr pozostanie jawny (z wyłączeniem danych osobowych) i aktualizowany niemal w czasie rzeczywistym – umieszczany będzie w nim także szeroki wachlarz projektów dotyczących planowania przestrzennego.

  W zamierzeniu ma to zwiększyć transparentność oraz podnieść stopień zaangażowania społeczności lokalnych w procesy urbanistyczne.

  Źródła:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

  Poszkodowani z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego mogą dochodzić roszczeń, które mają charakter cywilnoprawny. Czy odnoszący się do tzw. szkody planistycznej termin przedawnienia będzie …

  Czytaj →
  Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytulu szkody planistycznej 2
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

  Realizacja inwestycji celu publicznego ma ogromny wpływ na otoczenie. Nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej mogą zyskać lub stracić na wartości. Zdarza się też, że …

  Czytaj →