Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – projekt

Minister Rozwoju i Technologii opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jakie wytyczne zawiera ten dokument.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Legislator udostępnił projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy (dalej: rozporządzenie).

  Plan ogólny gmin to dokument, który po wdrożeniu zasad reformy systemu planowania przestrzennego ma zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Będzie on jednocześnie aktem prawa miejscowego, stanowiąc podstawę do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz dla uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Przeczytaj artykuł: Plan ogólny gminy w reformie systemu planowania przestrzennego).

  W dzisiejszym artykule omawiamy najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców (też inwestorów) danej gminy wytyczne, które stosowane będą podczas tworzenia planu ogólnego.

  Co określa projekt Rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy?

  Rozporządzenie określa (§ 1 rozporządzenia):

   • zasady wyznaczania granic obszaru uzupełniania zabudowy;
  •  
   • charakterystykę stref planistycznych, obejmującą profil funkcjonalny stref planistycznych, wartość wskaźnika korelacji chłonności zabudowy i intensywności zabudowy oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
  •  
   • zasady obliczania bilansu mieszkaniowego, w tym zapotrzebowania na nową zabudowę wyrażonego w liczbie mieszkańców oraz chłonności terenów niezabudowanych i luk w zabudowie;
  •  
   • zasady tworzenia katalogu stref planistycznych;
  •  
   • wymogi dokumentowania prac planistycznych.

  Jak mają być wyznaczane granice obszaru uzupełnienia zabudowy?

  Jednym z najważniejszych pojęć w reformie systemu planowania przestrzennego jest tzw. obszar uzupełnienia zabudowy. Jedynie nieruchomość na nim się znajdująca będzie mogła bowiem uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 1a znowelizowanej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej: zupzp). Decyzja taka jest potrzebna do realizacji inwestycji budowlanej, jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

  W projekcie rozporządzenia wskazano, że obszar uzupełniania zabudowy wyznacza się w granicach niewykraczających poza obszar określony poprzez wykonanie w pierwszej kolejności określenia zgrupowania nie mniej niż 5 budynków, pomiędzy którymi największa odległość nie przekracza 100 m. Uwzględnia się przy tym następujące rodzaje budynków według tzw. Klasyfikacji Środków Trwałych (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia):

   • budynki przemysłowe,
  •  
   • budynki transportu i łączności,
  •  
   • budynki handlowo-usługowe,
  •  
   • budynki biurowe,
  •  
   • budynki szpitali i inne opieki zdrowotnej,
  •  
   • budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe,
  •  
   • budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,
  •  
   • budynki mieszkalne,

  Następnie dokonuje się obrysu poprowadzonego w odległości 50 m od budynków położonych w zgrupowaniach (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Do tego obszaru dodaje się obszary o powierzchni nie większej niż 10 000 m kw. ograniczone z każdej strony obrysem (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

  Kolejnym krokiem jest odjęcie obszaru ograniczonego wyznaczonym obrysem oraz krzywą wewnątrz obszaru, o którym mowa w pkt 3 – w odległości 45 m od granicy tego obszaru (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

  Dopuszcza się rozszerzenie granic obszaru uzupełniania zabudowy wyznaczonego w powyższy sposób, uwzględniając lokalne uwarunkowania, jednak nie więcej niż o 50% powierzchni tego obszaru (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  Charakterystyka stref planistycznych w planie ogólnym gminy

  Kluczowa dla każdego, kto będzie miał styczność z planem ogólnym gminy, jest tzw. charakterystyka stref planistycznych. Obejmować ma ona profil funkcjonalny stref planistycznych, wartość wskaźnika korelacji chłonności zabudowy i intensywności zabudowy oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). Na podstawie tych informacji będą realizowane inwestycje budowlane.

  Skontaktuj się z nami w celu ustalenie szczegołów

  Potrzebujesz indywidualnego podejścia do Twojej sprawy?

  Skontaktujemy się z Tobą

  Nie masz czasu w tej chwili? Wypełnij formularz

  Blank Form (#2)

  W każdej strefie planistycznej funkcja uzupełniająca, obok terenów określonych w załączniku, ma obejmować tereny (§ 3 ust. 2 rozporządzenia):

   • komunikacji;
  •  
   • infrastruktury technicznej, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

  W tzw. katalogu stref planistycznych wyznacza się następujące strefy wraz z określeniem parametrów i wskaźników urbanistycznych (13c ust. 2 zupzp):

   • strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną;
  •  
   • strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną;
  •  
   • strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową;
  •  
   • strefa usługowa;
  •  
   • strefa handlu wielkopowierzchniowego;
  •  
   • strefa gospodarcza;
  •  
   • strefa produkcji rolniczej;
  •  
   • strefa infrastrukturalna;
  •  
   • strefa zieleni i rekreacji;
  •  
   • strefa cmentarzy;
  •  
   • strefa górnictwa;
  •  
   • strefa otwarta;
  •  
   • strefa komunikacyjna.

  Rozporządzenie dopuszcza przy tym wyznaczenie więcej niż jednej strefy planistycznej o tej samej nazwie i profilu funkcjonalnym różniących się wartościami parametrów i wskaźników urbanistycznych (§ 3 art. 2 rozporządzenia).

  Rozporządzenie w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy – podsumowanie

  Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zawiera szczegółowe wytyczne, na których podstawie ma być tworzony plan ogólny gminy.

  Akt ten zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, służąc jako podstawa do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalania planów miejscowych. Kluczowe elementy rozporządzenia dotyczą:

   • Wyznaczania granic obszarów uzupełniania zabudowy: zasady opierają się na określeniu zgrupowania co najmniej 5 budynków w odległości nie większej niż 100 m od siebie. Obszar ten będzie następnie odpowiednio rozszerzany.
  •  
   • Charakterystyki stref planistycznych.
  •  
   • Bilansu mieszkaniowego: zawiera zasady obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę wyrażoną w liczbie mieszkańców oraz potencjał terenów niezabudowanych.
  •  
   • Wymogi dokumentowania: określa standardy dokumentacji prac planistycznych.

  Rozporządzenie będzie mogło zostać ogłoszone po uzyskaniu niezbędnych opinii (m.in. Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) oraz po podpisie ministra.

  Źródła:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Projekt bez nazwy 4 1
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkody planistycznej a prowadzenie działalności gospodarczej

  Poszkodowani z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego mogą dochodzić roszczeń, które mają charakter cywilnoprawny. Czy odnoszący się do tzw. szkody planistycznej termin przedawnienia będzie …

  Czytaj →
  Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Decyzja lokalizacyjna a roszczenie z tytułu szkody planistycznej

  Realizacja inwestycji celu publicznego ma ogromny wpływ na otoczenie. Nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej mogą zyskać lub stracić na wartości. Zdarza się też, że …

  Czytaj →