Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie

Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie

“Nie ma cię w Internecie? To oznacza, że nie istniejesz.” Wielokrotnie słyszeliśmy powyższe stwierdzenie i coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku przedsiębiorców, staje się ono rzeczywistością. 

Profesjonalna strona internetowa to przede wszystkim wizytówka prowadzonej działalności, ale niejednokrotnie o wiele więcej. Tworzenie stron internetowych dla innych podmiotów stało się popularną usługą, która pojawia się w ofertach wielu firm.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  O czym należy pamiętać tworząc strony internetowe?

  Niewątpliwie najważniejszym aspektem jest tutaj prawo autorskie. Tworząc dla swoich klientów strony www, nie tylko nie możemy naruszać cudzych praw autorskich, ale powinniśmy również zadbać o własne prawa.

  Możemy korzystać z utworów, np. grafik, czy zdjęć, do których mamy autorskie prawa majątkowe, albo do których wykorzystania uzyskaliśmy licencję. Nie można zapominać jednak o tym, aby dokładnie zapoznać się z postanowieniami umów licencyjnych.

  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

  Pamiętajmy, że umowa obejmująca przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności . O nabyciu praw autorskich do utworów pracowniczych mowa w artykule: Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

  Umowa musi wskazywać pola eksploatacji, czyli formy wykorzystania utworu wyodrębnione pod względem ekonomicznym lub technicznym. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 50 oraz art. 74 wskazuje przykładowe pola eksploatacji

  Są to m.in. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

  Często pojawiającym się błędem jest wpisywanie w tego typu umowach postanowień, z których wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również pola eksploatacji, które powstaną w przyszłości. Tymczasem umowa może dotyczyć tylko takich pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

  Powyższe nie stoi na przeszkodzie, by ustalić warunki zmiany umowy, w razie pojawienia się nowych pól eksploatacji. Ponadto warto dokładnie uregulować kwestie wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

  Rodzaje licencji

  Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona została również dla umów licencyjnych o charakterze wyłącznym. Licencja o charakterze wyłącznym to taka, w której zastrzeżono wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Obok licencji wyłącznej występuje także licencja niewyłączna.

  Z licencją niewyłączną mamy do czynienia, gdy twórca może udzielać upoważnienia do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji także innym osobom.

  Prawa autorskie a utwory zależne

  Istotnym zagadnieniem są uprawnienia związane z utworami zależnymi tj. opracowaniami utworu (np. przeróbka, adaptacja). Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy bowiem od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.

  Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega wówczas zwrotowi.
  Przygotowując i negocjując treść umowy, powinniśmy mieć na uwadze powyższe aspekty.

  Nowe postępowanie odrębne w sprawach z zakresu własności intelektualnej
  Prawo własności intelektualnej

  Nowe postępowanie odrębne w sprawach z zakresu własności intelektualnej

  1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca nowy rodzaj postępowania odrębnego, tj. postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej (art. …

  Czytaj →
  Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie
  Prawo własności intelektualnej

  Tworzenie stron internetowych a prawa autorskie

  “Nie ma cię w Internecie? To oznacza, że nie istniejesz.” Wielokrotnie słyszeliśmy powyższe stwierdzenie i coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku przedsiębiorców, …

  Czytaj →