Oznaczenie przedsiębiorcy

Oznaczenie przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzą działalność pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze i którą posługują się podejmując czynności w ramach swojej działalności gospodarczej. Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że wybór odpowiedniej firmy jest istotny.

Często stanowić będzie owo oznaczenie wyróżniające naszą działalność wśród innych konkurencyjnych przedsiębiorców. Prawo do firmy podlega również ochronie przed bezprawnym działaniem osób trzecich.

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, tj. w szczególności w ramach tej samej branży na terenie, na którym prowadzona jest dana działalność.

Podejmując decyzję o naszej firmie musimy zwrócić uwagę na to, że nie może ona wprowadzać w błąd, w szczególności biorąc pod uwagę:

  • osobę przedsiębiorcy (np. jego forma prawna, posiadane uprawnienia),
 •  
  • przedmiot działalności,
 •  
  • miejsca działalności,
 •  
  • źródła zaopatrzenia.

Kwestię firmy regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

Firma a forma prawna

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, przy czym w firmie takiego przedsiębiorcy mogą pojawić się inne dowolne oznaczenia, np. pseudonim lub określenie jego przedmiotu działalności tego przedsiębiorcy.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma osoby prawnej może stanowić dowolne też finezyjne oznaczenie, jak również wskazywać na jej przedmiot działalności czy siedzibę. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie jej formy prawnej.

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie ,,oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Spółki handlowe

Kodeks spółek handlowych wskazuje dokładnie co powinno znaleźć się w firmie każdej ze spółek, tj. firma:

Spółka jawna

Firma powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie “spółka jawna” (skrót „sp. j.”).

Spółka partnerska

Firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie “i partner” bądź “i partnerzy” albo “spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (skrót „sp. p.”).

Spółka komandytowa

Firma powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” (skrót „sp. k.”).

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem “spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Spółka komandytowo-akcyjna

Firma powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna” (skrót “S.K.A.”).

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem “spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (skrót “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”).

Spółka akcyjna

Firma może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka akcyjna” (skrót “S.A.”).

W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. Ma to zastosowanie również w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

Firma nie może być zbyta. Przedsiębiorca może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Ponadto kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jak założyć spółkę zoo
Prawo spólek

Jak założyć spółkę z o. o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularne. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo założyć ją krok po kroku, …

Czytaj →
Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?
Prawo spólek

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce – czy i jak cudzoziemiec może prowadzić firmę lub spółkę w Polsce?

Wielu przedsiębiorców z różnych krajów myśli o inwestowaniu i zawieraniu spółek za granicą. Niektórzy inwestują w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku …

Czytaj →