Jak odzyskać dług od spółki z o.o.?

Jak odzyskać dług od spółki z o.o.?

Windykacja należności, których nie uregulowała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być wieloetapowa. Daje to wierzycielowi większa szanse odzyskania środków, aczkolwiek każdy z etapów wiąże się z kosztami lub nakładem pracy.

Z tej przyczyny warto podejmować działania jak najszybciej. Szybka reakcja zwiększa szanse na odzyskanie środków mniejszym nakładem.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Windykacja polubowna

  Pierwszym etapem windykacji zawsze są próby polubownego załatwienia sprawy. Działania polubowne to: wzywanie dłużnika do zapłaty, monitoring telefoniczny czy za pomocą poczty elektronicznej, próby zawarcia ugody, czy uzgodnienia harmonogramu spłaty.

  Środki perswazji bywają skuteczniejsze w wykonaniu profesjonalisty, tj. firmy windykacyjnej. Wsparciem windykacji może być umieszczenie danych o długu w jednym z Biur Informacji Gospodarczej. Ta czynność wiąże się z opłatą jednorazową, bądź wykupieniem abonamentu.

  Zalecany termin zakończenia prób polubownego załatwienia sprawy to 3 miesiące od daty wymagalności faktury. Po tym czasie szanse odzyskania środków zaczynają drastycznie spadać. W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem, odmowy spłaty, czy wiedzy o likwidacji przedsiębiorstwa dalsze działania muszą być natychmiastowe.

  Jak odzyskać dług – pozew o zapłatę

  najprostszą metodą samodzielnego skierowania powództwa o zapłatę jest wybór EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) przed sądem w Lublinie. Niekoniecznie jest to metoda najbardziej efektywna. Działalność e-sądu jest nierówna w różnych okresach a terminy załatwienia sprawy bywają znacznie wydłużone. Z pewnością postępowanie się wydłuży w przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty przez dłużnika.

  W takiej sytuacji mamy niejako do czynienia z dodatkową instancją: e-sąd musi przekazać akta sprawy sądowi właściwemu ze względu na siedzibę dłużnika. Nie warto korzystać z e-sądu również, jeśli mamy „mocne” dowody (weksel, uznanie długu) w sprawie, pozwalające na uzyskanie nakazu w postępowaniu nakazowym. Profesjonalny pełnomocnik (kancelaria prawna) pomoże dokonać słusznego wyboru w zakresie trybu i organu przed którym składać powództwo.

  Jak odzyskać dług – egzekucja komornicza

  naturalną koleją rzeczy po uzyskaniu tytułu wykonawczego, o ile dłużnik nie zapłaci wcześniej dobrowolnie, jest skierowanie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na tym etapie również możemy działać sami lub z pomocą radcy prawnego. Wyspecjalizowana kancelaria zna skuteczność różnych komorników, więc pomoże dokonać słusznego wyboru. Kancelaria będzie miała większy wpływ na komornika będąc „stałym klientem” oraz lepsze narzędzia kontroli prawnej dzięki wiedzy specjalistycznej.

  Jak odzyskać dług – postępowanie upadłościowe

  inicjowanie lub wpływanie na przebieg postępowania upadłościowego lub naprawczego może być narzędziem windykacji. Szczególnie uzasadnione są przypadki, w których podejrzewamy, że spółka wyzbywa się majątku lub traktuje wierzycieli w sposób uprzywilejowany. Przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem przez syndyka lub zarządcę zapobiega takim nieprawidłowościom.

  Windykacja z członka zarządu spółki

  na gruncie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku niemożności wyegzekwowania długu od właściwego dłużnika (spółki), możemy dochodzić roszczenia z majątku osobistego osób nią zarządzających.

  Długu dochodzimy kierując odrębne powództwo po stwierdzeniu przez komornika, że egzekucja w stosunku do spółki jest bezskuteczna. Członek zarządu może się uchronić przed takimi działaniami poprzez złożenie wniosku o upadłość spółki w terminie.

  Odpowiedzialność karna

  dług mógł powstać w skutek popełnienia przestępstwa (np. oszustwo) lub nie został zaspokojony na skutek przestępstwa (wyzbywanie się majątku spółki z pokrzywdzeniem wierzycieli, uprzywilejowanie jednych wierzycieli w stosunku do innych). Niestety nie możemy liczyć na dużą aktywność organów ścigania w tego typu sprawach; kolokwialnie mówiąc: nie są one lubiane.

  Aby działać skutecznie należy samemu lub z pomocą kancelarii prawnej: złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skarżyć postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o jego umorzeniu, w ostateczności złożyć subsydiarny akt oskarżenia. Aby zmniejszyć wymiar kary oskarżony często dobrowolnie reguluje swoje zobowiązanie.

  Wyrok sądu karnego może być również przedmiotem egzekucji komorniczej. W optymalnej sytuacji sąd nakaże naprawienie szkody pod rygorem odwieszenia kary pozbawienia wolności.

  Pozwanie o zaplate zarzadu spolki z o.o. przy braku tytulu egzekucyjnego przeciwko spolce
  Windykacja należności B2B

  Pozwanie o zapłatę członków zarządu spółki z o.o. przy braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce

  Jeden z klientów w 2020 r. zlecił Kancelarii odzyskanie należności od spółki z o. o., która winna mu była wynagrodzenie za świadczone usługi. Próby polubownego …

  Czytaj →
  Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  Windykacja należności B2B

  Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Uwagi wstępne Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym uwarunkowany jest skutecznym wniesieniem przez niego pisma procesowego – „zgłoszenia wierzytelności”. Brak zgłoszenia wierzytelności wyklucza wierzyciela z udziału …

  Czytaj →