/ Prawo administracyjne - Page 2

Prawo administracyjne

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym jako gwarancja rzetelnego procesu
Prawo administracyjne

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym jako gwarancja rzetelnego procesu

Realizując fundamentalne zasady państwa prawa – wyrażoną w Konstytucji RP zasadę „prawa do sądu” oraz uregulowaną w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności „zasadę do rzetelnego procesu”, polski ustawodawca wprowadził do porządku prawnego wiele instytucji, które umożliwiają pełną realizację tych zasad. Jednym z takich instrumentów jest możliwość wyłączenia sędziego z możliwości orzekania w…

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości
Prawo administracyjne

Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości

,Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie podlega m.in. regulacjom ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121), dalej jako: „ugn”. Samodzielna ocena poprawności operatu szacunkowego określającego wartość wywłaszczonej nieruchomości Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego Wycena nieruchomości Stosownie do art. 134 ugn podstawą…

Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego
Prawo administracyjne

Skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest z pewnością jednym z najważniejszych dowodów w sprawach dotyczących ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jest on dokumentem sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie ich wyceny. Nie oznacza to jednak, że organ powinien podchodzić do sporządzonego operatu bezkrytycznie, a osobie pozbawionej prawa własności nie przysługują żadne środki pozwalające na…

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste – zagadnienia proceduralne
Prawo administracyjne

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste – zagadnienia proceduralne

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, które regulują przepisy kodeksu cywilnego. Treść tego prawa sprowadza się do możliwości korzystania przez osoby fizyczne lub osoby prawne z gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Skuteczne…

Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Prawo administracyjne

Ponaglenie i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Dotychczas strona, której postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) lub gdy organ nie załatwił je sprawy w terminie (bezczynność) miała możliwość wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia (albo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, gdy nie ma organu wyższego stopnia). Wraz z nowelizacją k.p.a. od 1 czerwca 2017 r. funkcjonuje…

Bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji
Prawo administracyjne

Bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji

W jednym z ostatnich artykułów Kancelarii pt. Skarga na przewlekłość postępowania przybliżone zostało zagadnienie skargi na przewlekłość postępowania. Artykuł koncentrował się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, pomijając przewlekłość postępowania administracji publicznej. Inne mechanizmy, zasady i przesłanki przy przewlekłości występują bowiem w gałęzi prawa prywatnego, a inne w prawie publicznym. W niniejszej części artykułu wskazane zostaną…

Procedura wykupu resztówki w związku z wywłaszczeniem części nieruchomości pod drogę publiczną
Prawo administracyjne

Procedura wykupu resztówki w związku z wywłaszczeniem części nieruchomości pod drogę publiczną

Jeżeli przejęta pod drogę zostaje jedynie część nieruchomości, a pozostała powierzchnia nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia (na wniosek właściciela) w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pozostałej części nieruchomości – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne
Prawo administracyjne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr…

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Prawo administracyjne

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie…

Termin do wniesienia odwołania przy wywłaszczeniu pod budowę drogi publicznej
Prawo administracyjne

Termin do wniesienia odwołania przy wywłaszczeniu pod budowę drogi publicznej

W poprzednim artykule opisałem kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie przy budowie drogi publicznej. Tym razem zajmę się kwestią terminów w procedurze przyznawania odszkodowań. Ich znajomość pozwoli na możliwość ochrony prawnej, ponieważ przekroczenie terminu może mieć nieodwracalne i niekorzystne skutki dla strony. Podstawowym dokumentem, w ramach którego musimy się poruszać jest tzw. Specustawa drogowa. Zgodnie…