Search Results for:

Pracownicze prawa autorskie i ich przejęcie przez pracodawcę
Prawo pracy

Pracownicze prawa autorskie i ich przejęcie przez pracodawcę

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej w skrócie: PrAut) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Jak łatwo zauważyć, powyższa definicja jest bardzo szeroka i wymaga każdorazowej interpretacji w okolicznościach danego…

Obrót nieruchomościami rolnymi w polskim systemie prawnym
Nieruchomości

Obrót nieruchomościami rolnymi w polskim systemie prawnym

Wydawać by się mogło, iż posiadając tytuł prawny do nieruchomości możemy swobodnie nią obracać. Analogicznie – posiadając odpowiedni kapitał możemy nabyć dowolną nieruchomość, o dowolnym charakterze, powierzchni czy przeznaczeniu. Ustawodawca wprowadza jednak ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. I tak ustawa z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej „Ustawa”)…

Odszkodowania

Mają Państwo prawo do odszkodowania Przypadki losowe oraz błędy ludzkie mogą przyczynić się do sytuacji, w których doznajemy krzywdy. Wiedząc jak trudna jest samodzielna walka o odszkodowanie, zapewniamy poszkodowanym pomoc na wszystkich etapach postępowania. Reprezentujemy osoby, które doznały krzywdy w wyniku: Świadczymy pomoc osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek działania lub zaniechania podmiotu medycznego….

Prawo administracyjne

Wywłaszczenia Reprezentujemy byłych właścicieli nieruchomości na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Celem uzyskania słusznej wartości odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub organu samorządowego oferujemy wsparcie prawne oraz reprezentację w trakcie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Kompleksowo zabezpieczamy interesy osób, które utraciły własność nieruchomości w oparciu o „Ustawę o gospodarce nieruchomościami” oraz tzw. specustawy….

Prawo pracy

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów Wspieramy pracodawców w zakresie przygotowywania oraz opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy. W szczególności zajmujemy się tworzeniem oraz weryfikacją dokumentów takich jak umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz umowy o zachowaniu poufności. Sporządzamy także regulaminy…

Prawo spółek

Zakładanie i rejestracja spółki Opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów regulujących działalność spółek. W imieniu Klientów wykonujemy także czynności przed sądem rejestrowym. Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa na każdym etapie powoływania do życia spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Doradzamy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności….

Prawo własności intelektualnej

Tworzenie oraz opiniowanie umów Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej. Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem wytwory intelektualnej działalności człowieka. Są to dobra niematerialne podlegające ochronie, tj. prawo autorskie, prawo własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne na znaki towarowe etc.) oraz know-how. Zarówno twórca, jak i nabywca cudzych wytworów powinni pamiętać o…

Umowy

Tworzenie oraz opiniowanie umów Zgodnie z wytycznymi Klienta sporządzamy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie etc. Poza umowami sporządzanymi w formie określonej przez przepisy prawne (np. pisemnej lub aktu notarialnego), istnieją umowy, które można zawrzeć w dowolnej formie, np. ustnie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sporu między stronami prawidłowo…

Wierzytelności

Windykacja – Reguła 4×0 Jako doświadczeni i praktykujący przez wiele lat prawnicy, stawiamy na nowoczesność i wykorzystujemy w swojej pracy narzędzia cyfrowe. To nasza “filozofia Prawnik 4.0”, która służy klientom na wielu polach. Skutecznie odzyskujemy wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami.Reguła 4×0 w odzyskiwaniu należności B2B oznacza: brak opłat za przyjęcie sprawy, brak opłat…

Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Wierzytelności

Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Uwagi wstępne. Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym uwarunkowany jest skutecznym wniesieniem przez niego pisma procesowego – „zgłoszenia wierzytelności”. Brak zgłoszenia wierzytelności wyklucza wierzyciela z udziału w postępowania, co z kolei pozbawia go możliwości uczestnictwa w podziale funduszów masy upadłości czy oddania głosu nad układem. Wprawdzie nie zgłoszona w upadłości wierzytelność nie wygasa, to jednak jej…