Oferta

Windykacja należności B2B

Windykacja należności, to jedna z kluczowych kompetencji INLEGIS Kancelarie Prawne. Nastawiamy się na skuteczną windykację należności B2B. Dochodzenie należności z udziałem profesjonalnego pełnomocnika przynosi wierzycielowi szereg korzyści, takich jak:

 • oszczędność własnego czasu, 
 • racjonalizacja kosztu windykacji, 
 • trafny wybór trybu postępowania, 
 • dobór najbardziej efektywnych organów; sądu, komornika, 
 • poważniejsze podejście dłużnika. 

Windykacja polubowna

W swojej praktyce wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami, w których wierzyciel przekazał nam zlecenie po kilkumiesięcznej bezskutecznej windykacji własnej. Niejednokrotnie, bierny do tej pory dłużnik, podejmuje kontakt, zawiera porozumienie i rozpoczyna dobrowolną spłatę. Dlaczego windykacja prowadzona przez INLEGIS Kancelarie Prawne jest skuteczniejsza? Prawdopodobnie składa się na to wiele przyczyn, takich jak:

 • INLEGIS Kancelarie Prawne stosuje wyspecjalizowane techniki SKIP-owania dłużnika, czyli poszukiwania jego aktualnych adresów i innych danych kontaktowych, 
 • sam udział w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika utwierdza dłużnika w przekonaniu, że tym razem sprawa będzie potraktowana poważnie i nie skończy się tylko na telefonach, 
 • na dłużnika może oddziaływać również rozpoznawalna na rynku marka firmy windykacyjnej, znanej z konsekwencji w działach, 
 • windykatorzy INLEGIS Kancelarie Prawne są profesjonalistami w stosowaniu skutecznych technik negocjacyjnych. 

Działania windykacyjne na etapie polubownym

Pierwszym działaniem polubownym w zakresie windykacji jest wysłanie wezwania do zapłaty. Ma ono podwójną rolę. Po pierwsze ma zmotywować dłużnika do podjęcia działań zmierzających do zapłaty, tj. wykonanie przelewu, nawiązanie kontaktu z kancelarią lub wierzycielem itp. Po wtóre wysłanie wezwania do zapłaty realizuje obowiązek ustawowy wierzyciela podjęcia prób polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem powództwa do sądu.

Dla celów dowodowych wezwanie do zapłaty nadaje się listem poleconym, niekoniecznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie ma potrzeby ponawiania wysyłki. INLEGIS Kancelarie Prawne wysyła wezwanie, mimo wcześniejszego wykonania tej czynności przez wierzyciela. Czasem prestiż firmy windykacyjnej doprowadza do skutku, którego nie udawało się samodzielnie osiągnąć wierzycielowi. 

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z dłużnikiem INLEGIS Kancelarie Prawne, przeprowadza skip tracing, czyli poszukiwanie dłużnika oraz aktualnych danych kontaktowych, tj. adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, telefonów kontaktowych, adresów email itp. 

Po działaniach przygotowawczych następują próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Najczęściej wykonuje się je telefonicznie. Kontakt ma nakłonić dłużnika do podjęcia spłaty zadłużenia. Windykator INLEGIS Kancelarie Prawne próbuje podejmować kontakty do czasu osiągnięcia zamierzonego efektu. Ma nim być spłata jednorazowa zadłużenia, a jeśli to nie jest możliwe ustalenie harmonogramu spłaty i uznanie długu. Aby osiągnąć zamierzony skutek stosowane są różne techniki negocjacyjne. Często cały proces inicjuje pierwszy krok w postaci wpłaty wstępnej (uwiarygadniającej) – nawet w niedużej wysokości. 

Windykacja sądowa

Zagrożenie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, jest podstawową sankcją, której używa windykator na etapie polubownym. Niepożądanym jest grożenie sankcjami, których nie zamierza się użyć. Brak konsekwencji prowadzi do zbudowania w dłużniku nadmiernej pewności siebie. W takim przypadku, zuchwale będzie unikał zapłaty. 

Skierowanie do sądu powództwa o zapłatę jest podstawowym narzędziem doprowadzenia do przymusowej egzekucji komorniczej. Komornik jest jedynym legalnym organem uprawnionym do zajęcia składników majątkowych dłużnika. Nie jest możliwe wszczęcie egzekucji komorniczej bez orzeczenia sądu. 

Kluczowy na tym etapie postępowania jest czas. Postępowania sądowe z reguły są czasochłonne, co może prowadzić do pogłębienia niewypłacalności dłużnika, wyzbycia się przez niego składników majątkowych itd.

Niekoniecznie poprawne jest założenie, że najszybszą drogą do uzyskania tytułu wykonawczego jest uproszczone postępowanie elektroniczne (EPU) przed sądem w Lublinie. Jego działalność nie jest jednolita – wielokrotnie zdarzały się wydłużone okresy oczekiwania na skutek działania. Postępowanie jest zdecydowanie dłuższe, jeśli dłużnik zdecyduje się na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. W wielu przypadkach dochodzenie należności przed sądem tradycyjnym jest bardziej efektywne. W tej sprawie decyzję podejmować powinien doświadczony pełnomocnik. 

W wielu przypadkach uzyskanie nakazu zapłaty okazuje się wystarczające do zmotywowania dłużnika, aby dokonał dobrowolnej zapłaty. Kiedy indziej konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Windykacja komornicza

Komornik sądowy jest jedynym organem uprawnionym do przymusowego fizycznego zajmowania składników majątkowych dłużnika. Kluczowym do skuteczności tego etapu jest wybór właściwej kancelarii komorniczej.

Obecnie wierzyciel posiada w tym zakresie dużą swobodę. Kancelarii komorniczych na rynku jest bardzo wiele. Teoretycznie posiadają one te same kompetencje i obowiązki. W praktyce bardzo różne jest podejście do działania. Przede wszystkim w zakresie terminów podejmowania czynności oraz realizacji czynności terenowych.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, szybkość działania jest kluczowa dla skuteczności windykacji. Każdy miesiąc zwłoki pogarsza pozycję wierzyciela w postępowaniu. Komornik działający szybko, może zaskoczyć nawet dłużnika, który celowo unika zaspokojenia wierzyciela. Chyba jeszcze istotniejsze jest podejmowanie czynności terenowych; w ten sposób komornik ustala i zajmuje składniki majątkowe inne niż środki pieniężne na rachunku bankowym. Poszukiwanie konkretnych, nadających się do zbycia ruchomości, uciążliwość regularnych działań utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, efekt psychologiczny wizyt w miejscu zamieszkania lub wykonywania pracy, to czynniki wywołujące największą presję na dłużnika. Niestety większość komorników wykonuje takie czynności niechętnie.

Zadaniem INLEGIS Kancelarie Prawne na tym etapie windykacji jest wybór najskuteczniejszej kancelarii adekwatnej do miejsca zamieszkania dłużnika, wskazywanie czynności do podjęcia i nadzorowanie prawidłowości ich prowadzenia. 

Firma windykacyjna

INLEGIS Kancelarie Prawne to firma windykacyjna o specjalności B2B. Świadczymy kompleksowe usługi windykacji obejmujące cały proces; od windykacji polubownej aż po egzekucję komorniczą i działania przeciwko trzeciodłużnikom. 

Jako skuteczna firma windykacyjna zatrudniamy windykatorów polubownych, prawników, radców prawnych. Ściśle współpracujemy z kancelariami w całym kraju. INLEGIS Kancelarie Prawne posiada sieć współpracujących kancelarii komorniczych. 

Działania firmy windykacyjnej są kompleksowe i mają na celu wyręczenie wierzyciela. Od działań własnych wierzyciela różni ją: usystematyzowany charakter, profesjonalizm, z góry ułożony plan działania, kompleksowość. 

Windykacja B2B

INLEGIS Kancelarie Prawne specjalizuje się w windykacji B2B – tam gdzie zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są przedsiębiorcami. Usługa taka dedykowana jest w szczególności dla:

 • hurtowni 
 • producentów
 • usługodawców
 • dostawców materiałów i mediów

Windykacja B2B różni się od masowej windykacji B2C na wielu poziomach. Postępowania są bardziej zindywidualizowane, na etapie sądowym kierowane do sądów gospodarczych, różnią się ilością postępowań zlecanych przez jednego wierzyciela oraz wysokością poszczególnych należności. 

INLEGIS Kancelarie Prawne najchętniej obsługuje w sposób kompleksowy zadłużenia, gdzie wartość zobowiązań jednego dłużnika mieści się w przedziale 1 500 do 50 000 złotych. 

Windykacja w postępowaniu karnym

W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podjęcie czynności skutkujących odpowiedzialnością karną dłużnika. Pierwszą sytuacją jest tzw. oszustwo. Można mówić o popełnienie przestępstwa tego rodzaju, jeśli dłużnik wiedział o tym, że nie zaspokoi wierzyciela już w momencie zaciągania zobowiązania, tzn. albo miał taki zamiar, albo liczył się z taką konsekwencją. Stan taki można udowodnić, jeśli na dzień zaciągania zobowiązania dłużnik już był niewypłacalny, tj. spełniał przesłanki do ogłoszenia upadłości, prowadzone w stosunku do niego były inne postępowania egzekucyjne itd. 

Drugim popularnym przestępstwem jest unikanie zaspokojenia wierzyciela. Mówimy o nim, jeśli dłużnik dokonuje czynności zmierzające do uszczuplenia własnego majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela, tj. dokonuje darowizn, zbywa składniki majątkowe, zaspokaja jednych wierzycieli z pominięciem pozostałych itp. 

W postępowaniach karnych przeciwko dłużnikom wierzyciel nie może liczyć na aktywność własną organów ścigania. Prokuratura oraz policja zwykle zmierzają do umorzenia postępowania. INLEGIS Kancelarie Prawne wspiera te czynności poprzez składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skarżenie postanowień o umorzeniu, składanie subsydiarnych aktów oskarżenia, dostarczanie materiału dowodowego i popieranie aktów oskarżenia w postępowaniu sądowym.

Najbardziej pożądanym efektem postępowania karnego jest orzeczenie skazujące dłużnika na wyrok w zawieszeniu połączone z obowiązkiem naprawienia szkody. Jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania, to sąd może odwiesić warunkowe zawieszenia wykonania kary.

Windykacja trzeciodłużników

Dochodzenie należności nie zawsze ogranicza się do windykowania podmiotu, który zaciągnął zobowiązanie. Możliwe jest prowadzenie postępowania w stosunku do szeregu osób trzecich lub wybranych składników majątkowych, np.:

 • postępowanie przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie 299 KSH, 
 • postępowanie przeciwko poręczycielom zobowiązania, 
 • postępowanie przeciwko współmałżonkowi dłużnika, 
 • postępowanie o zniesienie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużnika, 
 • skarga pauliańska w stosunku do nabywcy składnika majątkowego, zbytego z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Windykacja na koszt dłużnika

W postępowaniach przeciwko przedsiębiorcom możliwe jest przerzucenie znacznego kosztu windykacji na dłużnika. Pozwala na to min. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dzięki instytucji rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, dłużnik zobowiązany jest pokryć koszty działań polubownych; przynajmniej w znaczącej części. Koszty zastępstwa procesowego przez radcę prawnego lub adwokata w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, dłużnik zobowiązany jest zwrócić wierzycielowi na podstawie odrębnych przepisów. 

Dzięki faktycznemu korzystaniu z przywilejów wierzyciela, INLEGIS Kancelarie Prawne są w stanie znacząco ograniczyć koszty postępowania związane z windykacją. Zwykle strony umawiają się na prowizję od sukcesu, ale o ile to możliwe, to nie pomniejsza ona należności głównej dochodzonej przez wierzyciela. 

Windykacja Wrocław

Siedziba INLEGIS Kancelarie Prawne mieści się we Wrocławiu. Naturalnym jest to, że na obszarze Wrocławia posiadamy największe możliwości. Sprzyja temu znajomość rynku, procedur specyficznych dla lokalnych sądów, osobiste relacje z komornikami sądowymi. 

Chętnie obsługujemy zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i tych, którzy posiadają we Wrocławiu oddziały, lub tylko rynki zbytu. 

Wrocław nie jest jedynym obszarem działalności INLEGIS Kancelarie Prawne. Istotnymi obszarami działania są dla nas: Warszawa, Łódź, Kraków, aglomeracja śląska (Katowice, Gliwice, Rybnik) oraz Trójmiasto. 

B2B debt collection
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!