Umowy

Tworzenie oraz opiniowanie umów

Zgodnie z wytycznymi Klienta sporządzamy umowy handlowe, umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie etc.

Poza umowami sporządzanymi w formie określonej przez przepisy prawne (np. pisemnej lub aktu notarialnego), istnieją umowy, które można zawrzeć w dowolnej formie, np. ustnie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sporu między stronami prawidłowo sporządzona umowa w formie pisemnej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących jej treści.

W kancelarii INLEGIS skutecznie pomagamy naszym Klientom zawierać umowy jednoznaczne, przejrzyste i zgodne z ich intencjami. Chronimy interesy Klientów, sporządzając umowy zgodne z ich wytycznymi oraz ogólnie przyjętymi zasadami:

  • treść umowy powinna być zrozumiała dla stron, nie tylko dla prawników;
  • treść umowy nie może budzić żadnych wątpliwości ani pozostawiać pola do interpretacji;
  • umowa musi dokładnie odwzorowywać intencje stron oraz ich interesy;
  • umowa musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Dzięki zachowaniu tych zasad nasi Klienci są pewni, że ich interesy są bezpieczne, a założenia realizowane zgodnie z intencjami oraz przepisami prawnymi.

Negocjowanie treści umów

W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną.

W sprawach złożonych lub o istotnym znaczeniu nasi prawnicy mogą aktywnie uczestniczyć we wspólnym tworzeniu treści umów pomiędzy stronami, również poprzez fizyczną obecność w trakcie negocjacji. Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie INLEGIS Kancelarie Prawne, w siedzibie jednej ze stron lub w dowolnie wskazanym miejscu. Podczas negocjacji służymy zarówno za głos doradczy, jak i za podmiot wpływający na ostateczną treść uzgodnień.

Negocjacje mogą być prowadzone w celu uzgodnienia zapisów umowy, a także być narzędziem pomocnym w rozwiązaniu nieporozumień powstałych w trakcie jej wykonania. Nasi prawnicy pomogą również uregulować spory, które nie powstały na gruncie zawartej umowy, ale np. wskutek deliktu.

×