Oferta

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W obecnych czasach, każdy z nas może stać się uczestnikiem postępowania uregulowanego w przepisach prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Niepewna sytuacja na rynku pracy, konkurencyjność, nierzetelni kontrahenci, nietrafione inwestycje czy nawet sytuacja życiowa na którą podmiot nie miał wpływu, zmuszają go do zetknięcia się ze skomplikowaną tematyką prawa insolwencyjnego.

Wierzyciele i dłużnicy często gubią się w gąszczu procedur, terminów, wniosków, stosie dokumentów i formularzy. Borykające się z problemami finansowymi podmioty stoją przed dylematem, czy występować z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, czy może podjąć próbę restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, oraz w jakim trybie to zrobić. Z kolei wierzyciele nie wiedzą, jakie prawa i obowiązki przysługują im w danym postępowaniu.

Taka sytuacja determinuje od nas podjęcia szybkich i trafnych decyzji, które będą niezwykle istotne z perspektywy zabezpieczenia swoich praw.

Nasza Kancelaria, w oparciu o bogate doświadczenie zapewni Państwu wsparcie prawne przy podejmowaniu takich decyzji, gdzie do prowadzonych działań dedykujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu doradztwa prawnego, księgowości, zarządzania, doradztwa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także doświadczonych negocjatorów i rzeczoznawców majątkowych.

Poniżej prezentujemy przykładowy katalog świadczonych usług. 

Restrukturyzacja pozasądowa

Przygotowanie umowy standstill (porozumienia z wierzycielami), ustalenie zasad restrukturyzacji, wsparcie przy negocjacjach z wierzycielami i instytucjami finansowymi, doradztwo prawne i monitoring terminowej realizacji obowiązków wynikających z umowy.

Wsparcie prawne przy wdrażaniu programu dobrowolnych odejść (PDO) oraz doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa pracy w ujęciu przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja sądowa

Weryfikacja przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradztwo w wyborze postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do sytuacji podmiotu spośród: postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego.

Sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przygotowanie planu restrukturyzacji zawierającego: opis przedsiębiorstwa i rynku na którym działa, analizę sytuacji finansowej oraz proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne, metody i źródła finansowania.

Sporządzenie spisu wierzytelności.

Przygotowanie planu spłat wierzytelności.

Przygotowanie opinii obejmującej możliwość wykonania układu.

Reprezentowanie wierzycieli we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Przygotowana upadłość przedsiębiorstwa (pre-pack)

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami.

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub istotnego składnika majątku.

Pomoc przy opisie o oszacowaniu składnika objętego wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Wsparcie przy negocjacjach z nabywcami w ramach procedury pre-pack.

Upadłość przedsiębiorców

Badanie kondycji przedsiębiorstwa w celu ustalenia przesłanek niewypłacalności i powstania ewentualnego obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wsparcie merytoryczne i faktyczne przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przygotowywanie w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

Reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym, w tym w kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem i syndykiem, udział w rozprawach oraz przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania.

Kontrola prawidłowości podejmowanych przez syndyka działań.

Oddłużanie jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Merytoryczne wsparcie dłużnika przy wniosku o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela.

Reprezentowania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w szczególności zgłoszenie wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń, zarzutów oraz innych pism procesowych, czynny udział w postępowaniu.

Upadłość konsumencka

Obrona przed egzekucją przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wsparcie w pozyskaniu odpowiednich dokumentów (załączników) do wniosku.

Reprezentowanie na rozprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przygotowanie wniosków w toku postępowania upadłościowego, w tym wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, oraz innych pism procesowych.

Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym, w tym w kontaktach z sądem, wierzycielami i syndykiem, udział w rozprawach.

Ochrona przed skargą pauliańską.

Insolvency law
Formularz kontaktowy?

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Inlegis Formularz #1
Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie?

Mirosław Ochojski
Łukasz Buszkiewicz
Agnieszka Buszkiewicz
Malwina Kołodziej
Joanna Nogala
Skontaktuj się z nami

W sprawie szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą porad prawnych!