Prawo administracyjne

Wywłaszczenia

Reprezentujemy byłych właścicieli nieruchomości na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Celem uzyskania słusznej wartości odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub organu samorządowego oferujemy wsparcie prawne oraz reprezentację w trakcie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Kompleksowo zabezpieczamy interesy osób, które utraciły własność nieruchomości w oparciu o „Ustawę o gospodarce nieruchomościami” oraz tzw. specustawy. Reprezentujemy naszych Klientów podczas wydania nieruchomości i dokonywania wyceny, a także w postępowaniach przed organami pierwszej instancji (gminą, starostą, wojewodą), jak również organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

W dbałości o interesy naszych Klientów walczymy o uzyskanie słusznego odszkodowania w jak najkrótszym czasie, na każdym kroku służąc wiedzą i doświadczeniem.

Opłata adiacencka

Obniżamy wysokość opłaty adiacenckiej lub doprowadzamy do umorzenia postępowania w jej sprawie.

Opłata adiacencka, naliczana przez gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zależy od wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. W ramach oferowanych przez nas usług dokonujemy oceny zasadności naliczenia opłaty, prawidłowości określenia wartości oraz poprawności formalno-prawnej.

Dzięki naszym działaniom Klienci mogą mieć pewność, że naliczona przez gminę opłata nie została zawyżona. Co więcej, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące na taką możliwość, doprowadzamy do umorzenia postępowania i całkowitego zwolnienia Klienta z obowiązku zapłaty.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

Występując w imieniu użytkowników wieczystych podejmujemy działania zmierzające do obniżenia aktualnej wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub mające na celu ochronę przed jej podwyższeniem.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty te podlegają aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym ulegnie zmianie. Celem aktualizacji jest dostosowanie wysokości opłaty rocznej do aktualnej wartości nieruchomości. Aktualizacji dokonuje właściwy organ reprezentujący właściciela nieruchomości gruntowej.

 

W zakresie naszej oferty znajduje się przede wszystkim:

– ocena skuteczności wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej,

– weryfikacja przeprowadzonej przez organ wyceny nieruchomości, w oparciu o którą nastąpiła aktualizacja.

Reprezentujemy użytkowników wieczystych w całym postępowaniu aktualizacyjnym (w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i przed sądem powszechnym).

×