Odszkodowania

Mają Państwo prawo do odszkodowania

Przypadki losowe oraz błędy ludzkie mogą przyczynić się do sytuacji, w których doznajemy krzywdy. Wiedząc jak trudna jest samodzielna walka o odszkodowanie, zapewniamy poszkodowanym pomoc na wszystkich etapach postępowania.

Reprezentujemy osoby, które doznały krzywdy w wyniku:

  • Świadczymy pomoc osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek działania lub zaniechania podmiotu medycznego.
  • Ustalamy stan faktyczny i prawny danej sytuacji.
  • Dochodzimy zadośćuczynienia za krzywdę i ból oraz odszkodowania w przypadku poniesionych strat materialnych.
  • Świadczymy pomoc w ustanowieniu zadośćuczynienia za krzywdę i ból na wskutek obrażeń.
  • Dochodzimy odszkodowania za poniesione koszty materialne, w tym leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów.
  • Reprezentujemy poszkodowanych w trakcie postępowania o ustanowienie świadczenia rentowego.
  • Reprezentujemy w sporach z ubezpieczycielami w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia, na wskutek którego
doszło do wypadku. Wspieramy w zakresie negocjacji z ubezpieczycielem w zakresie polis od ognia i wody, auto casco i przewozu towarów.


Nasze specjalizacje:


Szkoda osobowa

Świadczymy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, na oblodzonym chodniku i innych.

  Reprezentujemy Państwa w toku postępowania o:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i ból na skutek obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku,
 • odszkodowanie za poniesione straty materialne: koszty leczenia, koszty dojazdu, rehabilitację, utracone dochody,
 • ustanowienie świadczenia rentowego w przypadku trwałej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb z powodu konsekwencji wypadku,
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie oferując autorską pracę profesjonalnych prawników. Oceniamy wartość potencjalnego roszczenia, dokonujemy analizy dokumentacji, doradzamy w zakresie dodatkowej opinii medycznej, negocjujemy warunki w kierunku polubownego naprawienia szkody przez zobowiązanego, reprezentujemy Państwa przed sądem.

Dzięki doświadczeniu i zdolnościom naszego zespołu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najkorzystniejsze warunku odszkodowania oraz najszybsze rozwiązanie każdej sprawy.

Szkoda majątkowa

Pomagamy uzyskać najkorzystniejsze odszkodowanie adekwatne do uszczerbku na majątku.

Reprezentujemy Państwa w postępowaniu przeciwko:

 • sprawcy wypadku, na skutek którego doszło do szkody,
 • ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy,
 • ubezpieczycielowi w zakresie pozostałych polis: od ognia i wody, auto casco, ubezpieczenia przewozu towarów.

Zarówno w sytuacjach odmowy uznania odpowiedzialności za szkodę, jak i zaniżenia wartości odszkodowania, wspieramy w zakresie negocjacji oraz reprezentujemy Państwa w sporze przed sądem.

Błędy medyczne

Reprezentujemy poszkodowanych na skutek popełnionych błędów w sztuce medycznej.

Osobom, które wskutek nieprawidłowego działania lub zaniechania podmiotu medycznego (placówki medycznej, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego) doznały uszczerbku na zdrowiu, cierpienia lub utraty osoby bliskiej, świadczymy pomoc w zakresie ustalenia stanu faktycznego i prawnego. W uzasadnionych przypadkach dochodzimy odszkodowania za poniesione straty materialne, zadośćuczynienia za krzywdę i ból, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej lub ustanowienia świadczenia rentowego.

Zarówno w sytuacjach odmowy uznania odpowiedzialności za szkodę, jak i zaniżenia wartości odszkodowania, wspieramy w zakresie negocjacji oraz reprezentujemy Państwa w sporze przed sądem.

×