Zażalenie na koszty postępowania sądowego

blog INLEGIS Kancelarie Prawne

Wydając wyrok sąd co do zasady orzeka w nim także w odrębnym punkcie o kosztach postępowania. W takiej sytuacji strona zadowolona z rozstrzygnięcia sprawy, ale kwestionująca orzeczenie w zakresie kosztów postępowania, np. z uwagi na przyjęcie przez sąd nieprawidłowej stawki zastępstwa procesowego, nie musi składać apelacji, ale zażalenie na koszty postępowania.

Termin na wniesienie zażalenia na koszty sądowe

Zażalenie na koszty sądowe musi zostać wniesione w terminie 7 dni, a uchybienie temu terminowi pociąga za sobą konsekwencje w postaci jego odrzucenia, co zamyka nam drogę do skutecznego kwestionowania orzeczenia w zakresie kosztów postępowania. Termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia wyroku (jeśli był ogłoszony na rozprawie – a nie jest to  np. wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty) lub od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Tutaj musimy jednak pamiętać o tym, że doręczenie wyroku z uzasadnieniem następuje wyłącznie na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Przykład: Wyrok został ogłoszony w dniu 15 września 2020 r. W dniu 22 września Strona wniosła o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Wyrok wraz z uzasadnieniem został jej doręczony 16 października 2020 r. Termin na wniesienie zażalenia na koszty postępowania w opisanej sytuacji upływa w dniu 23 października 2020 r.

Sąd właściwy do rozpoznania  zażalenia

Zażalenie na koszty postępowania sądowego wnosi się zawsze w formie pisemnej do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji, który wydał zaskarżony wyrok. Sądem II Instancji dla sądu rejonowego będzie sąd okręgowy, zaś dla sądu okręgowego sąd apelacyjny.

Jeżeli pomyłka sądu jest w miarę oczywista i wynika np. z błędu rachunkowego czy też przyjęcia niewłaściwej stawki zastępstwa – warto złożyć wniosek o rozpoznanie zażalenia przez Sąd I Instancji. Podstawę do tego stanowi art. 395 § 2 kpc. Zastosowanie tego przepisu przez sąd, który błędnie orzekł w zakresie kosztów postępowania pozwala mu na uchylenie swojego postanowienia i wydanie nowego, bez potrzeby przekazywania zażalenia do sądu II Instancji. Jest to korzystne z punktu widzenia skarżącego, ponieważ znacznie przyśpiesza rozpoznanie sprawy i wydanie żądanego rozstrzygnięcia.

Opłata sądowa

Ustawa kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że od zażalenia należy uiścić piątą część opłaty obliczonej jako 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

Przykład: Sąd obciążył stronę kosztami postępowania w wysokości 15 000,00 zł. Strona uważa natomiast, że powinna zostać obciążona kosztami w wysokości 10 800,00 zł. Wartością przedmiotu zaskarżenia będzie tutaj różnica pomiędzy wskazanymi kwotami czyli 4200,00 zł (15 000,00 – 10 800,00 zł). Obliczamy zatem 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia, co daje nam kwotę 210,00 zł (4200,00 x 5%). Następnie obliczamy 1/5 od kwoty 210,00 zł co daje 42,00 zł. Przy wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej 4200,00 zł od zażalenia na postanowienie o kosztach postepowania będziemy musieli uiścić więc opłatę w wysokości 42,00 zł.

Jeżeli jednak w wyniku dokonanych powyżej obliczeń otrzymalibyśmy kwotę niższą niż 30,00 zł, to musimy pamiętać, że zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od zażalenia i tak zobowiązani będziemy uiścić opłatę minimalną, której wysokość wynosi właśnie 30,00 zł.

Wniosek o uzupełnienie wyroku

Czasem zdarza się w praktyce, że sąd w wydanym orzeczeniu w ogóle nie zawarł rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. W takim przypadku zażalenie nie jest skutecznym sposobem kwestionowania braku orzeczenia sądu w tym zakresie.

W opisanej sytuacji właściwym działaniem jest natomiast złożenie do sądu wniosku o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów. Wniosek taki możemy złożyć w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Artykuły na podobny temat: