Windykacja Case Study

Windykacja Case Study

Stan faktyczny:
Inwestor nabywa pakiet wierzytelności pochodzących z działalności gospodarczej – zapłacona cena oraz koszty przeprowadzenia transakcji to 150 000,00 zł; wartość nominalna pakietu 5 000 000,00 zł.

Wierzytelności w liczbie kilkuset sztuk są na różnych etapach: po umorzonych egzekucjach, w trakcie egzekucji, z prawomocnym orzeczeniem przed egzekucją, na etapie polubownym. Większość wierzytelności pochodzi z bieżącej działalności zbywcy, ale zdarzają się też roszczenia powstałe wskutek popełnienia przestępstwa. Znaczna część wierzytelności jest po wielostopniowej windykacji. Inwestor zleca do obsługi pakiet w całości.

Podjęte działania:

Pierwszą czynnością przy dużych pakietach o zróżnicowanej strukturze jest weryfikacja zagrożeń, głównie pod kątem przedawnienia wierzytelności. Po dokonaniu zabezpieczenia przedawnień (złożeniu pozwów lub zawezwań do próby ugodowej oraz złożeniu wniosków egzekucyjnych), przystępujemy do sortowania całego portfela i wyznaczania dalszych działań, stosownych dla każdej z kategorii.

Niektóre wierzytelności nie nadają się do dalszej windykacji: przed nabyciem doszło do przedawnienia, dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z rejestru a w terminie nie zostały podjęte czynności zmierzające do dochodzenia od osób trzecich, dłużnik zmarł a spadkobierców brak. Sprawy o takim statucie zostają zakończone, aby nie generować dalszych kosztów na ich obsługę.

Część wierzytelności będzie czekała z podjęciem dalszych działań: te, w których egzekucja została umorzona w ostatnim okresie, nie rokują w najbliższym czasie. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności odczekają „w szafie” na ponowne wszczęcie. Wszystkie nadające się do dalszych czynności zostają wpisane do rejestru dłużników.

Po dokonaniu podziału wierzytelności podejmowane są czynności standardowe zmierzające do uzyskania tytułów wykonawczych dla nowego wierzyciela: w sprawach z prawomocnymi orzeczeniami złożone zostają wnioski o nadanie klauzul wykonalności, w sprawach na etapie polubownym składane są powództwa do sądu. Po uzyskaniu klauzul wykonalności wszystkie wierzytelności trafiają do egzekucji (z wyjątkiem tych, gdzie umorzenie nastąpiło na przestrzeni trzech ostatnich lat).

Po wykonaniu standardów przychodzi czas na podjęcie działań wspierających. W sprawach, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, składane są doniesienia do prokuratury. Podejmowane są czynności zmierzające do egzekucji od innych podmiotów, jeśli za zobowiązanie odpowiedzialność mogą ponosić osoby trzecie: współmałżonek dłużnika, spadkobiercy, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszczynane są powództwa o uznanie czynności za nieskuteczną w stosunku do wierzyciela, jeśli dłużnik z jego szkodą wyzbywał się majątku.

Stan obecny:

Wierzyciel zainwestował 150 000,00 zł w cenę i koszty transakcji, kolejne 400 000,00 zł w koszty dochodzenia należności (wpisy sądowe, zaliczki na czynności komornika, wynagrodzenie kancelarii), do dnia dzisiejszego odzyskana została kwota przekraczające 1 000 000,00 zł. Blisko połowa portfela jest w trakcie egzekucji lub nadaje się do niej w przyszłości.

Pozwanie o zaplate zarzadu spolki z o.o. przy braku tytulu egzekucyjnego przeciwko spolce
Windykacja należności B2B

Pozwanie o zapłatę członków zarządu spółki z o.o. przy braku tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce

Jeden z klientów w 2020 r. zlecił Kancelarii odzyskanie należności od spółki z o. o., która winna mu była wynagrodzenie za świadczone usługi. Próby polubownego …

Czytaj →
Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Windykacja należności B2B

Nowe wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Uwagi wstępne Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym uwarunkowany jest skutecznym wniesieniem przez niego pisma procesowego – „zgłoszenia wierzytelności”. Brak zgłoszenia wierzytelności wyklucza wierzyciela z udziału …

Czytaj →