Wierzytelności

Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej w przypadku bezskutecznej egzekucji spółki?

Problem: Czy można skierować egzekucję przeciwko wspólnikom spółki jawnej, podczas gdy komornik nie wydał jeszcze postanowienia o umorzeniu egzekucji prowadzonej przeciwko spółce jawnej w związku z jej bezskutecznością. Rozwiązanie: Aby zrozumieć istotę problemu należy przybliżyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki jawnej, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.). W myśl art. […]

Przedmioty wyłączone spod egzekucji komorniczej

Zadłużone osoby, w stosunku do których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, nie zdają sobie sprawy, że chroni je prawo ograniczające skierowaną do nich egzekucję. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod egzekucji. Niniejszy artykuł wskaże, szczegółowo scharakteryzuje, a także przytoczy praktyczne problemy związane z ograniczeniami przedmiotowymi, […]

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (w dalszej części artykułu jako: „ENZ”) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach handlowych i cywilnych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Rozporządzenie ma […]

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Niedawno do kancelarii zwrócił się klient z prośbą o złożenie wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji w stosunku do ok. 80 dłużników. Po zweryfikowaniu otrzymanych tytułów wykonawczych i pozostałej dokumentacji, okazało się, że nasz klient nie jest pierwotnym wierzycielem, a wierzytelności nabył na podstawie umowy cesji od spółki, która zajmowała się sprzedażą i dystrybucją prasy. […]

Powództwo przeciwko członkowi zarządu, 299 KSH

Problem: Czy istnieją szanse na dalsze odzyskiwanie należności, jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła upadłość i nie ma środków na zaspokojenie wierzytelności z naszej kategorii lub egzekucja w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się bezskuteczna? Rozwiązanie: Na podstawie artykułu 299 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja w […]

Umorzenie egzekucji a możliwość dochodzenia należności w przyszłości

Problem: Czy umorzenie egzekucji jako bezskutecznej przekreśla możliwość dochodzenia należności w przyszłości? Czy i kiedy możliwe jest wznowienie egzekucji? Czy i kiedy działanie takie jest racjonalne? Rozwiązanie: Osobiście bardzo niechętnie uznaję należności jako stracone. Są oczywiście sytuacje, w których dalsze próby dochodzenia przestają być ekonomicznie uzasadnione. Większość egzekucji w stosunku do osób prawnych, które nie […]

×