Koszty zastępstwa procesowego – nowe stawki minimalne za zastępstwo adwokatów i radców prawnych

blog INLEGIS Kancelarie Prawne

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667) – od 27 października 2016 r. obowiązują nowe, niższe stawki minimalne za zastępstwo radców prawnych i adwokatów.

Zmiany stawek minimalnych

W odniesieniu do poprzednio obowiązujących stawek, uległy one obniżeniu o ¼ wartości, aczkolwiek nadal są wyższe od stawek obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. W konsekwencji oznacza to, że obecnie stawki minimalne w postępowaniu zwykłym wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Dodatkowe koszty – o czym należy pamiętac?

Pamiętajcie, żeby dbać o swoje interesy (i Klienta) i wnosić o „dodatkowe” koszty, które Sąd po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutów winien ustalić w oparciu o stawki minimalne w postępowaniu zwykłym. Warto odpowiednie żądanie zawrzeć już na etapie formułowania pozwu, np. w następujący sposób (przy założeniu, że wartość przedmiotu sporu mieści się w przedziale 10.000,00 zł – 50.000,00 zł) :

„W razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wnoszę o wyznaczenie rozprawy i orzeczenie wyrokiem, że Sąd utrzymuje nakaz zapłaty w mocy oraz zasądza na rzecz strony powodowej koszty postępowania, w tym dodatkowo koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.200,00 zł zgodnie z § 3 w zw. z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty uiszczonej od udzielonego pełnomocnictwa.”

Inne zmiany stawek minimalnych

Na uwadze należy mieć również zmiany stawek minimalnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, gdzie stawki w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa wynoszą 720 zł i nie ma już znaczenia czy postępowanie połączone jest z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia.

Istotne zmiany objęły również sprawy o ochronę dóbr osobisty i ochronę praw autorskich (720 zł), skargi na czynności komornika (80 zł), oraz zmiany w rejestrze (720 zł), a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (360 zł).

Większym zmianom nie uległy stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i praw o księgach wieczystych, a także stawki z zakresu prawa spadkowego.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Artykuły na podobny temat: