Praca na dwa etaty u tego samego lub dwóch różnych pracodawców

blog INLEGIS Kancelarie Prawne

W dzisiejszych czasach coraz bardziej powszechna staje się sytuacja, w której pracownicy nawiązują więcej niż jeden stosunek pracy. Co do zasady, przepisy prawa pracy nie zawierają w tym zakresie ograniczeń. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy np. na dwa etaty w zależności od tego, czy mówimy o zatrudnieniu u jednego, czy dwóch odrębnych pracodawców.

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kodeks pracy

  Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że czas pracy pracownika nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Z powyższego wynika, że w przypadku pracy na podstawie dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy zachowany musi być określony w kodeksie pracy dobowy i tygodniowy odpoczynek. Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy mówimy o umowach o pracę z różnymi pracodawcami. Kodeks pracy daje bowiem prawo do odpoczynku i określa jego minimalne ramy. Nie zabrania jednak dysponowania czasem wolnym w sposób swobodny, w tym również poprzez podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy.

  Obowiązki pracodawcy

  Pracodawca, decydując się na zawarcie z tym samym pracownikiem dwóch umów o pracę, musi pamiętać o tym, aby zakres obowiązków w ramach tych dwóch umów nie był tożsamy lub podobny. Wówczas zawarcie takich umów może być potraktowane przez organy kontrolne jako próba obejścia przepisów o czasie pracy oraz przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Sytuacja taka może mieć miejsce również wtedy, gdy w obu umowach zakres obowiązków pracownika zostanie opisany odmiennie, jednak faktycznie pracownik wykonywać będzie na rzecz pracodawcy pracę tego samego rodzaju.

  Obowiązki pracownika

  Pracownik z kolei, chcąc podjąć dodatkowe zatrudnienie u innego podmiotu, co do zasady nie musi informować o tym pracodawcy. Istnieje jednak w tym zakresie wyjątek. Czynnikiem, który może uniemożliwić podjęcie dodatkowej pracy, jest bowiem zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Wówczas pracownik nie będzie mógł podjąć dodatkowego zatrudnienia w zakresie w tym zakazie określonym. W razie wątpliwości powinien skonsultować się z pracodawcą. Podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej, pomimo zakazu wynikającego z umowy, stanowić może bowiem podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.

  Praca na dwa etaty – odrębne rozliczenia

  Jeżeli pracownik zatrudniony jest u dwóch różnych pracodawców, oba te stosunki pracy rozlicza się odrębnie. Podobnie jest zresztą w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę ze swoim pracownikiem. Pracodawca dla każdego stosunku pracy prowadzić powinien oddzielne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia. Pracodawca musi też skierować pracownika dwukrotnie na badania lekarskie oraz na szkolenia bhp. Jeżeli bowiem pracownik wykonuje pracę różnego rodzaju, to warunki pracy na obu stanowiskach będą zazwyczaj odmienne. Z każdego też stosunku pracy pracownik ma oddzielne uprawnienia pracownicze, takiej jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego, jak również do urlopu bezpłatnego, szkoleniowego czy okolicznościowego.

  Każda kolejna umowa o pracę z tym samym lub innym pracodawcą zobowiązywać będzie ponadto do opłacenia składek ZUS. Nie dojdzie zatem w takim przypadku do zbiegu tytułów ubezpieczeń, a w związku z tym z każdego z nich pracownik będzie zgłaszany do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Składki wystąpią tutaj niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywać będzie z każdej umowy o pracę.