Prawo pracy

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za […]

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako: „Ustawa”) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy modyfikujące m.in. niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawa pracy. Wskazaną powyżej nowelizacją wprowadzono zmiany przepisów dotyczących: regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – do […]

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie pracownika za pracę podlega szczególnej ochronie określonej w kodeksie pracy (dalej również jako: „KP”) polegającej m.in. na braku możliwości jego zrzeczenia się przez pracownika czy też określeniu szczegółowych terminów wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia uregulowana w art. 87 i nast. KP. Zgodnie z cytowanym przepisem z wynagrodzenia za […]

Podróż służbowa pracownika i należności z nią związane

Zgodnie z przepisem art. 77 5 § 1 Kodeksu Pracy (dalej jako: „KP”) podróżą służbową jest wykonywanie zadań służbowych na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu […]

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to jedna z trzech przesłanek umożliwiających pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Instytucja ta uregulowana została w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). W kodeksie pracy brak jest katalogu ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych. Stąd też w praktyce […]

×