Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

blog INLEGIS Kancelarie Prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako: „Ustawa”) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy modyfikujące m.in. niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawa pracy. Wskazaną powyżej nowelizacją wprowadzono zmiany przepisów dotyczących:

  1. regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – do końca 2016 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania spoczywał na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. liczba ta zwiększyła się do 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Ponadto po nowelizacji pracodawca zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić ww. regulaminy, a jest do tego zobowiązany, gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Analogiczne zasady dotyczą obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  2. wydawania świadectw pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy każdy pracodawca jest obowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Po nowelizacji obowiązku tego wprawdzie nie zlikwidowano, jednak wprowadzony został jeden istotny wyjątek. W sytuacji gdy dojdzie do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, pracodawca ma obecnie obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego zakończonego już okresu zatrudnienia tylko na jego wniosek.
  3. współodpowiedzialności materialnej pracownika – od 1 stycznia 2017 r. do katalogu umów zawieranych z pracownikiem, dla których zastrzeżona jest forma pisemna pod rygorem nieważności dołączyła umowa o współodpowiedzialności materialnej. Warto dodać jednak, że pomimo dotychczasowego brzmienia przepisu art. 125 § 1 kodeksu pracy w doktrynie i judykaturze przyjmowało się, że mimo braku ustawowego zastrzeżenia wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, umowa o wspólnej odpowiedzialności jest nieważna, jeśli nie została zawarta na piśmie.
  4. terminów odwołania do sądu pracy – Ustawa wydłuża terminy do odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy. Terminy te dotychczas wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie termin na odwołanie wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub o odmowie przyjęcia do pracy.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy nie są jednak jedynymi zmianami w prawie pracy w 2017 roku. Tradycyjnie już z początkiem nowego roku zmianie uległo minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2017 r. wynosi 2000 złotych brutto. Podwyższenie płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie „na rękę” ok. 1459 złotych. Ponadto podwyższenie płacy minimalnej wpływa również na wysokość niektórych świadczeń wynikających z kodeksu pracy oraz innych ustaw, takich jak np. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy też odprawę wypłacaną pracownikom w związku z tzw. zwolnieniem grupowym. Od 1 stycznia 2017 r. przestały również obowiązywać regulacje, określające poziom minimalnych zarobków w pierwszym roku pracy. W związku z powyższym nowozatrudniony pracownik powinien otrzymać co najmniej 100% a nie tak jak dotychczas 80% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, od nowego roku obowiązuje również minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.