Cofnięcie odwołania i zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Cofnięcie odwołania i zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

W postępowaniu administracyjnym, strona niezadowolona z decyzji wydanej przez organ I instancji, może wnieść od niej odwołanie czego konsekwencją jest rozpatrzenie sprawy przez organ instancji wyższej.

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje w których strona, po wniesieniu odwołania, z różnych względów zmienia zdanie i nie jest zainteresowana dalszym procedowaniem sprawy.

W opisanej sytuacji skarżący nie musi biernie czekać na rozpatrzenie już wniesionego odwołania, gdyż z pomocą przychodzi mu art. 137 kpa zgodnie z którym, strona może cofnąć wniesione odwołanie o ile organ odwoławczy nie wydał jeszcze decyzji w sprawie. Strona może cofnąć odwołanie na piśmie lub ustnie do protokołu.

Pisemne cofnięcie odwołania w rozumieniu art. 63 kpa jest czynnością polegającą na wniesieniu podania zawierającego oświadczenie woli o cofnięciu odwołania. Skuteczne wniesienie cofnięcia odwołania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia odwołania, jednak w literaturze przedmiotu podkreśla się, że oświadczenie w tym zakresie musi być wyraźne i bezwarunkowe..

Organ odwoławczy nie może uwzględnić cofnięcia odwołania jedynie w dwóch przypadkach – gdy prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. Następstwem skutecznego cofnięcia odwołania jest umorzenie postępowania odwoławczego (na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa).

Pamiętać jednak należy, że w sytuacji gdy odwołanie wniesione zostało również przez inną stronę (lub strony) postępowania, to organ odwoławczy i tak zobowiązany będzie do jego rozpoznania. Tym samym strona cofająca odwołanie nie może liczyć na to, że wskutek jej działania decyzja szybciej stanie się ostateczna.

W praktyce zdarzają się również stosunkowo często sytuacje w których stronie zależy na tym aby satysfakcjonująca dla niej decyzja jak najszybciej stała się ostateczna. Jako przykład wskazać można chociażby decyzję ustalającą odszkodowanie za pozbawienie prawa własności nieruchomości osoby wywłaszczonej, gdzie wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 14 dni liczonych od dnia ostateczności decyzji.

W zaistniałej sytuacji aby przyśpieszyć moment wykonalności decyzji skorzystać można z prawa do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa w art. 127a § 1 kpa. Warto tutaj od razu zaznaczyć, że podobnie jak przy cofnięciu odwołania, dopiero zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie strony konkretnego postępowania wywołuje skutek w postaci ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej.

Kodeks postępowania administracyjnego nie rozstrzyga kwestii dopuszczalności cofnięcia raz złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, która wprowadziła ten przepis wskazano jednak, że w związku ze skutkami, jakie wywołuje zrzeczenie się odwołania (decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona która zrzekła się odwołania, nie może zaskarżyć jej do sądu administracyjnego), należy przyjąć, że nie jest możliwe skuteczne cofnięcie takiego oświadczenia.

Opłata za zajęcie pasa drogowego
Prawo administracyjne

Opłata za zajęcie pasa drogowego – czy można jej uniknąć?

Aby zająć pas drogowy, należy uzyskać zezwolenie i uiścić stosowną należność. Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, czy istnieje opcja zwolnienia z tej opłaty oraz …

Czytaj →
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
Prawo administracyjne

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Problemem wielu postępowań administracyjnych jest ich przewlekłość. Okazuje się, że strona może skutecznie dochodzić swoich praw w walce z opieszałością organu. Z naszego artykułu dowiesz …

Czytaj →