Baza wiedzy

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy uregulowany został w przepisie art. 140 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). System ten charakteryzuje się tym, że czas pracy pracownika określony jest wymiarem jego zadań. Umowa B2B – Czym jest kontrakt B2B? Możliwości wprowadzenia zadaniowego czasu pracy Zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo…

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Czy każde dzieło będące wytworem naszych twórczych działań możemy nazwać utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Na pewno nie każde. Często odpowiedź na pytanie czy coś jest czy nie jest utworem stanowiącym przedmiot prawa autorskiego nie jest oczywista. Czym jest utwór? Definicję „utworu” zawiera art. 1  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych….

Przedmioty wyłączone spod egzekucji komorniczej

Przedmioty wyłączone spod egzekucji komorniczej

Zadłużone osoby, w stosunku do których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, nie zdają sobie sprawy, że chroni je prawo ograniczające skierowaną do nich egzekucję. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) wprowadził ograniczenia, na podstawie których pewne grupy przedmiotów zostają wyłączone spod egzekucji. Niniejszy artykuł wskaże, szczegółowo scharakteryzuje, a także przytoczy praktyczne problemy związane z ograniczeniami przedmiotowymi,…

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (w dalszej części artykułu jako: „ENZ”) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach handlowych i cywilnych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Skarga pauliańska…

Jak chronić swój znak towarowy?

Jak chronić swój znak towarowy?

Dla każdego przedsiębiorcy znak towarowy ma dużą wartość rynkową,  bowiem to dzięki niemu jego towary lub usługi są identyfikowane w obrocie, co wpływa na ich rozpoznawalność, a co za tym idzie przywiązanie klientów oraz budowanie renomy. Wykorzystywanie cudzego znaku towarowego przez inny podmiot nie jest nowym zjawiskiem.  Jednakże często nie wiemy jak temu zapobiec, jak chronić…

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po umorzeniu

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po umorzeniu

Niedawno do kancelarii zwrócił się klient z prośbą o złożenie wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji w stosunku do ok. 80 dłużników. Po zweryfikowaniu otrzymanych tytułów wykonawczych i pozostałej dokumentacji, okazało się, że nasz klient nie jest pierwotnym wierzycielem, a wierzytelności nabył na podstawie umowy cesji od spółki, która zajmowała się sprzedażą i dystrybucją prasy….

Publikacja wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody

Jednym z dóbr osobistych podlegających ochronie jest wizerunek osoby fizycznej. Każdy ma prawo zdecydować czy i w jakich okolicznościach jego wizerunek może być rozpowszechniony. W myśl przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „prawo autorskie”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej….

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z przepisem art. 149 §1 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) na każdym pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Wyjątki w tym zakresie uregulowane zostały w §2 cytowanego powyżej przepisu, w którym wskazano, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników…

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość łączenia się spółek handlowych. Łączyć mogą się między sobą spółki kapitałowe jak i spółki osobowe. Dopuszczalne jest również połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową. W przypadku połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Natomiast…

Spółka europejska

Spółka europejska

Unia Europejska zmierzając do ujednolicenia uregulowań na obszarze wspólnego rynku, zajęła się zagadnieniami obejmującymi formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstw. W prawie europejskim możemy odnaleźć uregulowania obejmujące następujące paneuropejskie formy prowadzenia działalności: spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć pierwszą z tych form, która z roku na rok zyskuje na popularności,…