Baza wiedzy

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie pracownika za pracę podlega szczególnej ochronie określonej w kodeksie pracy (dalej również jako: „KP”) polegającej m.in. na braku możliwości jego zrzeczenia się przez pracownika czy też określeniu szczegółowych terminów wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia uregulowana w art. 87 i nast. KP. Zgodnie z cytowanym przepisem z wynagrodzenia za […]

Podróż służbowa pracownika i należności z nią związane

Zgodnie z przepisem art. 77 5 § 1 Kodeksu Pracy (dalej jako: „KP”) podróżą służbową jest wykonywanie zadań służbowych na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu […]

Kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczanie przy budowie drogi?

Problem: Korzystam z dwóch nieruchomości, które mają być zajęta pod drogę publiczną. Jestem właścicielem jednej z nich, a z drugiej korzystam na podstawie umowy dzierżawy. Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi przysługuje mi za obie nieruchomości? Rozwiązanie: Kwestię odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg publicznych reguluje tzw. Specustawa drogowa . W art. 12 […]

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to jedna z trzech przesłanek umożliwiających pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Instytucja ta uregulowana została w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). W kodeksie pracy brak jest katalogu ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych. Stąd też w praktyce […]

Prawo wspólnika spółki z o.o. do zaskarżania uchwały zgromadzeń wspólników. Część druga – powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

W poprzednim artykule omówione zostały podstawowe elementy oraz przesłanki dotyczące powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o. o. Niniejsza publikacja obejmować będzie drugi ze środków jaki przysługuje wspólnikowi, tj. powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Dla przypomnienia zaskarżenie uchwały to jedno z praw korporacyjnych wspólnika, które umożliwia mu skorzystanie z jednej z dwóch instytucji przewidzianych w […]

Prawo wspólnika spółki z o. o. do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników: powództwo o uchylenie ustawy

Zasadą jest, że wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, a zakres ich uprawnień w spółce uzależniony jest od wartości posiadanych udziałów. Doktryna dzieli uprawnienia wspólnika na majątkowe i korporacyjne. W skład tych drugich wchodzi szereg uprawnień, począwszy od prawa udziału w zgromadzeniu wspólników wraz z wykonywaniem prawa głosu, prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wraz […]

×