Author: Małgorzata Szymańska-Pałamarz

Legalizacja samowoli budowlanej – postępowanie legalizacyjne oraz postępowanie naprawcze

Legalizacja samowoli budowlanej – postępowanie legalizacyjne oraz postępowanie naprawcze

Samowola budowlana stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego i wymaga doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Służyć temu mają postępowania uregulowane w ustawie Prawo budowlane, a dokładnie postępowanie legalizacyjne oraz postępowanie naprawcze. Naczelnym celem tych postępowań jest doprowadzenie obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie do stanu odpowiadającego prawu. Mamy tu na myśli zarówno przepisy Prawa…

Kto odpowiada za samowolę budowlaną?

Kto odpowiada za samowolę budowlaną?

Samowola budowlana stanowi naruszenie obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. W prawie polskim obowiązuje zasada wolności budowlanej, zgodnie z którą „każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami”. Jak wynika z jej treści, zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Kluczową kwestią zdaje…

Czym jest samowola budowlana?

Czym jest samowola budowlana?

Każdy kto buduje lub nabywa nieruchomość obawia się samowoli budowlanej. W pierwszym przypadku może ona być efektem odstępstw od projektu budowlanego, albo w ogóle nie uzyskania stosownych pozwoleń i zgód budowlanych. W przypadku nabycia nieruchomości, istnieje ryzyko zakupu wadliwej nieruchomości obarczonej wadą samowoli budowlanej, za którą w pewnych okolicznościach odpowiedzialność przechodzi na właściciela. Warto wiedzieć, jak…

Zasiedzenie nieruchomości a uprawnienia właściciela (roszczenie o wydanie i o wynagrodzenie za korzystanie)

Zasiedzenie nieruchomości a uprawnienia właściciela (roszczenie o wydanie i o wynagrodzenie za korzystanie)

Zasiedzenie nieruchomości daje możliwość nieodpłatnego nabycia prawa własności przez osobę, która włada tą nieruchomością jak właściciel przez określony okres czasu. Jedyną możliwością nabycia prawa własności do nieruchomości jest droga postępowania sądowego. Czy posiadacz może podnieść zarzut zasiedzenia, w sytuacji gdy właściciel nieruchomości pozwie go wcześniej o wydanie zajmowanej nieruchomości? Czy w każdych okolicznościach zasiedzenie jest…

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych – opinia biegłego, a opinia prywatna

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych – opinia biegłego, a opinia prywatna

Operat szacunkowy jest kluczowym dowodem w postępowaniach odszkodowawczych, szczególnie w przypadkach wywłaszczeń na cele publiczne. Jego sporządzenie, zależnie od kontekstu, może być zlecone przez organ administracyjny, strony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w drodze przetargu publicznego. Ważne jest rozróżnienie, kiedy operat stanowi opinię biegłego, a kiedy jest opinią prywatną. Podważenie wyceny nieruchomości sporządzonej nawet przez…