/ Joanna Nogala - Page 3

Author: Joanna Nogala

Ewidencja czasu pracy
Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z przepisem art. 149 §1 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) na każdym pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Wyjątki w tym zakresie uregulowane zostały w §2 cytowanego powyżej przepisu, w którym wskazano, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników…

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
Prawo pracy

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za…

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.
Prawo pracy

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako: „Ustawa”) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy modyfikujące m.in. niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawa pracy. Wskazaną powyżej nowelizacją wprowadzono zmiany przepisów dotyczących: regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – do…

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika
Prawo pracy

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Wynagrodzenie pracownika za pracę podlega szczególnej ochronie określonej w kodeksie pracy (dalej również jako: „KP”) polegającej m.in. na braku możliwości jego zrzeczenia się przez pracownika czy też określeniu szczegółowych terminów wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia uregulowana w art. 87 i nast. KP. Zgodnie z cytowanym przepisem z wynagrodzenia za…

Podróż służbowa pracownika i należności z nią związane
Prawo pracy

Podróż służbowa pracownika i należności z nią związane

Zgodnie z przepisem art. 77 5 § 1 Kodeksu Pracy (dalej jako: „KP”) podróżą służbową pracownika jest wykonywanie zadań służbowych na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracownika, przysługujących…

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego
Prawo pracy

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to jedna z trzech przesłanek umożliwiających pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Instytucja ta uregulowana została w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). W kodeksie pracy brak jest katalogu ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych. Stąd też w praktyce…

Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo spólek

Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem kolegialnym. Powstaje zatem pytanie czy w spółce jednoosobowej, a zatem takiej, w której występuje wyłącznie jeden wspólnik, organ taki również funkcjonuje, a jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jednoosobowa spółka z o.o. Wychodząc od definicji spółki jednoosobowej określonej w art. 4 § 1 ust. 3 kodeksu…